ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849677

การประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ประสบภัยพิบัติ พอใจหรือเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนกับการให้ความช่วยเหลือของเรา  แนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ  มีแนวทาง ดังนี้

ที่ รายการตรวจสอบ(checklist) ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
1 ความมุ่งมั่น ใส่ใจของผู้บริหาร ในปัจจัยต่างๆ คือ
๑)การพัฒนาระบบข้อมูลการร้องเรียน
๒)การจัดทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัย/ช่วยเหลือ
๓)การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
๔)การรายงานผลการปฏิบัติงาน
2 ความสามาารถในการเข้าถึงช่ิองทางร้องเรียน
๑)มรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ/ช่องทาง
๒)มีคู่มือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
๓)มีช่องทางในการร้องเรียนที่หลากหลาย
๓)ช่องทางการร้องเรียนฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
3 การตอบสนองต่อผู้ประสบภัยพิบัติ
๑)มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม
๒)ให้ความสำคัญในการตอบสนองในประเด็นเร่งด่วน
๓)ดูแลผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
๔)มีการแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการให้แก่ผู้ประสบภัย
4 ความยุติธรรม
๑)มีระบบการจัดการ ที่ไม่ลำเอียง
๒)ทุกฝ่ายมีโอกาสให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
5 การตัดสินที่เที่ยงตรง
๑)ตัดสินใจดำเนินการโดยไม่มีอคติ
๒)ให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้ประสบภัยพิบัติ
6 ค่าใช้จ่ายในการรับความช่วยเหลือ
๑)ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆหรือผู้ประสบภัยต้องมีค่าใช้จ่าย
7 การรักษาความลับของผู้ประสบภัยพิบัติ
๑) มีระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสบภัยพิบัติ
8 มีระบบการดำเนินการที่ให้ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นศูนย์กลาง
๑)ให้ความสำคัญต่อผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่พอใจการให้ความช่วยเหลือ
๒) ศึกษาข้อมูลของผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือ
๓)มีการหารือร่วมกันของผู้รับผิดชอบและผู้บริหารเป็นระยะ
9 มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๑)มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับระบบการดำเนินงาน
๒)มีการรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ
๓)บุคคลากรได้รับการอบรมให้เข้าใจบทบาทของตนเอง
10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑)มีระบบการกำกับติดตามเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ
๒)มีการสำรวจความพึงพอใจผู้ประสบภัยพิบัติเป็นระยะ
๓)มีการวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
๔)มีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขหรือเตรียมการในการดำเนินการ
๕)มีระบบการเทียบเคียงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ผลรวม

การวิเคราะห์การตรวจสอบ

๑.หากมีค่าคะแนนรวมต่ำกว่า ๔๕   ประมาณได้ว่า  ผู้ประสบภัยพิบัติไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พอใจในการให้ความช่วยเหลือ  ประสิทธิภาพการดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ

๒.หากคะแนนรวมอยู่ระหว่าง ๔๕  ถึง ๙๐  ประมาณได้ว่า ผู้ประสบภัยพิบัติมีความพึงพอใจพอสมควร ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

๓.หากคะแนนมากกว่า ๙๐ ประมาณได้ว่า ผู้ประสบภัยพิบัติมีความพึงพอใจสูง  ประสิทะิภาพการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสูง

Facebook FanBox