การเตรียมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉิน

ในการเผชิญสถานการณ์สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่้เกิดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์  ซึ่งหน่วยปฏิบัติจะต้องแยกให้ออกจากยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน  หรืออาจกล่าวได้ว่ายุทธวิธีเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ  ส่วนกลยุทธ์เป็นหน้่าที่ของผู้บริหาร

ไม่ว่าจะเป็น เพลิงไหม้ อุบัติเหตุสารเคมี  การกอวินาศกรรม การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ผู้บริหารหน่วยปฏิบัติจะต้องกำหนดกลยุทธ์  4 ระดับ คือ

ระดับที่หนึ่ง

การกำหนดมิติของสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อัตราวิกฤต  อัตราการใช้ที่ถูกกำหนดขนาด

ระดับที่สอง

การบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้ที่เหมาะสม  อัตราการใช้อย่างตำ่

ระดับที่สาม

การจัดการเชิงกลยุทธ์  ไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุ การประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน

ระดับที่สี่

การจัดเตรียมความพร้อมออกเผชิญเหตุ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เครื่องมือ  วัสดุ  การจัดหน้าที่ภารกิจประจำ

----------------------222------------------------