เครื่องมือท้องถิ่นปลอดภัยพิบัติ : เครื่องมือที่ 1 พื้นที่ไม่ปลอดภัย

พื้นที่ไม่ปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันสำรวจชุมชนของตนเองว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่จะไม่ปลอดภัยจากนำ้ท่วม นำ้แล้ง ไฟป่า ไฟลามทุ่ง ไฟไหม้ในพื้นที่การเกษตร อุบัติเหตุทางถนน  ภัยจากสารเคมีรั่วไหล  ภัยจากการก่อการร้าย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความไม่สงบสุขในชุมชนท้องถิ่น

อปท.ควรจะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลพื้นที่ไม่ปลอดภัยและมีกลไกมีระบบการใช้ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของเครื่่องมือ

เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมในชุมชน  นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.อปท.

2.ทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชนท้องถิ่น ทั้งที่อญุ่ประจะ และไม่ได้อยู่ประจำ

กระบวนการ

กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นของเครื่องมือนี้คือ คำถามสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้สำรวจพื้นที่ไม่ปลอดภัย และทำแผนที่ซึ่งระบุจุดและขอบเขตที่ไม่ปลอดภัย ก่อนจะนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อร่วมกันปรับปรุง

1.การจัดเวทีระดมความคิดเห็น สถานที่ และเหตุผลที่ไม่ปลอดภัย

2.มอบหมายให้สำรวจและการบันทึกข้อมูล

2.1 ทำแผนที่เดินดิน

2.2 ทำแผนภูมิต่างๆ

3.ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลหรือการให้น้ำหนักข้อมูล (โหวตเสียง)

4.หาทางออก (ระดมความคิดและโหวตเสียง)

5.การกระจายข้อมูลหรือจัดการเรียนรู้


------------------666666666-----------------