ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805735
">

การแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

สภาพปัญหาน้ำท่วมขัง (น้ำรอการระบาย ที่เป็นวาทกรรมของรัฐบาลเผด็จการทหารเฒ่าผลิตออกมาตบหัวประชาชน เอ๊ยน้ำรอการระบายอย่าเรียกน้ำท่วม อยู่เฉยๆ เดี๋ยวมันก็ระบายเหือดหายไปเอง)

สภาพนิเวศที่แท้จริงหรือปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเตรียมการเรื่องการระบายนำ้ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับปริมาณนำ้ฝนที่ตก และปริมาณพื้นที่แอ่งกระทะ (พื้นที่ที่ไม่สามารถระบายนำ้ออกได้ตามธรรมชาติ(ไหลไปท่อระบายน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือลำคลองตามธรรมชาติ))

การแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

มีกระบวนงาน 4 กระบวนงาน คือ

1.การเฝ้าจับปริมาณมวลน้ำไม่เฉพาะในแม่น้ำลำคลอง

1.1 การใช้ชุดลาดตระเวณเข้าไปตระเวณวิเคราะห์สถานการณ์ โดยมีคนในพื้นที่และ Application ปริมาณฝนตกเป็นตัวชี้เป้าหมายการปฏิบัติการ

1.2 ติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติในพื้นที่เปราะบาง

2.เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์  2 ปรเะภท

2,1 ในการย้ายมวลน้ำต่างๆ เช่นเครื่องสูบน้ำ

2.2 ในการบังคับมวลน้ำ เช่น เครื่องจักรตัดขุดขนย้ายดิน หิน ทราย กระสอบทราย

3. ปฏิบัติการย้ายมวลน้ำ และบังคับมวลน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงจนขัดขวาง/ทำให้วิถีชีวิตปกติต้องเดือดร้อน ไม่หยุดชะงัก

4. การปรับเปลี่ยนพื้นที่

3.1 ยกระดับพื้นที่ที่นำ้รอระบายให้สูงขึ้น โดยเฉพาะถนน อาคารบ้านเรือน อาคารสาธารณประโยชน์ต่างๆ

3.2 สร้างระบบระบายนำ้ใหม่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facebook FanBox