ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981391
">

บทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จากการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของในจังหวัดมหาสารคาม  สรุปบทเรียน ได้ดังนี้

1. หน่วยงานเป็นส่วนมาก  ขาดความจริงใจ  ขาดการทุ่มเทในการทำงาน ทำเพียงตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ปกปิดข้อมูลของหน่วยงาน หรือไม่แสวงหาความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบ

2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  จริงจัง ทำเป็นเสื้อโหลแล้วเอาไปติดตั้ง หรือแค่สั่งลงไปตามสายงานการบังคับบัญชา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นไปเพื่อความเป็นเอกฉันท์ บางชิ้นยังมีความขัดแย้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมดเป็นเพียงการสื่อสารความเสี่ยง ขาดความสนใจที่จะพัฒนาการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือกำลังเดินทาง (ยกเว้นทางวิทยุกระจายเสียงมีให้ได้ฟังบ่อยๆ)

3.การตั้งเต็นท์ของ อปท. ทำลายวัฒนธรรมภัยพิบัติ   แต่ส่งเสริมการหน้าไว้หลังหลอก

xxxxxxxxxxxxFacebook FanBox