ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958301

ความแห้งแล้ง

More Articles...

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการที่ดิน

ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อผืนดินอย่างไร

1.เกิดการเสื่อมสภาพของดินเป็นดินแดนที่แห้งแล้งมากขึ้น การสูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ จะทำให้ดินปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศมากกว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์  พื้นที่แห้งบางแห่งจะได้รับปริมาณน้ําฝนน้อยลงและ

2.การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสามารถลดความชื้นในดินทําร้ายการเจริญเติบโตของพืชเกิดการสูญเสียจำนวนพันธ์พืช  แม้ด้านหนึ่งการเพิ่มขึ้นของ CO2 ในบรรยากาศสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช แต่นั่นก็ต้องมีน้ําเพียงพอและสารอาหารในดินที่มีอยู่สมบูรณ์เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืน

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลได้กู้เงินมาเกือบ 1.99 ล้านล้านบาท  โดยมีสี่แสนล้านบาทจะได้มีแผนงาน/โครงการไหลทะลักออกมาจากสิ่งที่ตั้งอยู่บนบ่าของข้าราชการของประเทศไทย  รวมทั้งตัวที่อยู่ในหลืบก็จะเริ่มออกมาวิ่งทำโครงการแผนงานกับข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ความแห้งแล้งจากสติปัญญา

ความแห้งแล้งจากสติปัญญาในที่นี้จะไม่กล่าวถึงประเด็นประสิทธิภาพการใช้น้ำ แต่จะกล่าวถึงการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำ ซึ่งในช่วง 4-5 ปีมานี้ (2557-2563) เราจะสังเกตุเห็นแหล่งน้ำที่หน่วยงานราชการใช้งบประมาณที่มาจากเงินภาษีของพวกเรานั้นแห้งขอด แทบจะไม่มีปริมาณน้ำกักเก็บไว้ให้เห็นเลย  ทั้งนี้ เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เทคโนโลยีสำหรับจัดการน้ำ

มุมมองเทคโนโลยีในการจัดการน้ำ ประเด็นใหญ่ๆ ที่มองกันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีสำหรับความต้องการของการใช้น้ำ (Water Demand) และเทคโนโลยีสำหรับปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ (Water Supply)

อ่านเพิ่มเติม...

การปรับปรุงกระบวนการใช้น้ำ

กระบวนการดการปรับปรุงกระบวนการใช้น้ำ เป็นการสร้างจุดแข็งให้กับสังคมที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถลดความเสี่ยงของปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม รวมทั้ง เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่อุปทานการใช้น้ำมีความเข้มแข็งมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง

การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง โดยลักษณะของความแห้งแล้ง แบ่งเป็น 4 ลักษณะ (https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71 ) คือ

อ่านเพิ่มเติม...

วิกฤตภัยแล้งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สิ้นสุด ปี พ.ศ.2562 ประเทศจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่นำ้โขงแล้วเสร็จไปแล้ว  10 แห่ง  และภายในปี พ.ศ. 2570 จะสร้างอีก 18 แห่ง  รวมทั้งสิ้น  28 แห่ง  การดำเนินการดังกล่าวสร้างผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง  ใน 6 ประเทศ  https://thestandard.co/mekong-river-dam/ ผลกระทบรุนแรงที่นับจากนี้ระบบนิเวศเดิมของแม่น้ำ้ดขงจะเปลี่ยนจากเดิมตลอดกาลจวบจนวันสิ้นโลก หรือวันที่ทุบเขื่อนทั้ง 28 แห่งของจีนทิ้งไป

อ่านเพิ่มเติม...

การนำน้ำเสียจากครัวเรือนมาใช้ปลูกพืชอย่างเหมาะสม

เมื่อเราใช้น้ำแล้ว น้ำจะกลายเป็นน้ำเสีย แต่ก็ใช่จะทั้งหมด นำ้บางส่วนถูกใช้เพียงล้างมือ  ล้างหน้า  ก็จะปนเปื้อนเพียงน้ำมันจากผิวหนัง  เศษหนังกำพร้า ฝุ่นละออง สบู่ บางส่วนจากกสารอาบน้ำ  น้ำซัก  ผ้าจะเปื้อนสิ่งสกปรกและสารซักฟอก  น้ำเสียจากครัวเรือนจะปนเปื้อนไขมัน  เศษอาหาร ที่น่าจะสกปรกที่สุดก็เห็นจะเป็นน้ำจากส้วมที่ปนเปื้อนสิ่งขับถ่าย ปัสสาวะ อุจจาระ

อ่านเพิ่มเติม...

การลดความสูญเสียจากภัยแล้ง

การเตรียมความพร้อมป้องกันเพื่อลดความสูญเสียจากภัยแล้ง ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การให้น้ำแก่พืชอย่างประหยัดในพื้นที่แห้งแล้ง

ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อย  เกษตรกรที่ปลูกพืชควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและมีการจัดการน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้พืชเจริญเติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้  โดยควรมีการให้นำ้ด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช  การให้นำ้อย่างประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนชีวิตในภาวะภัยแล้ง

ภาคอีสาน ประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำ  มีผลกระทบกับฐานทุนของครอบครัวที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ๕ ด้าน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ความอ่อนแอในภาวะภัยแล้ง

ในภาวะภัยแล้ง จะมีความอ่อนแอในภาวะภัยแล้งเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความอ่อนแอ จะประกอบด้วย

1.ระดับการลดลงของผลผลิต-สัตว์เลี้ยง

2.คุณภาพผลผลิตและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต

อ่านเพิ่มเติม...

ดัชนีชี้วัดความเปราะบางของเกษตรกรต่อปัญหาภัยแล้ง

สภาวะความแห้งแล้งที่เกิดกับประชาชนที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม นอกจากจะดูจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยตรงจากปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคที่มีในพื้นที่ แล้ว  สามารถที่จะดูความเปราะบางจากด้านต่างๆ ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ

๑.  ความยั่งยืนของการบริโภคของครอบครัว ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนของปริมาณการผลิตของครอบครัว หรือรายได้รวมต่อปริมาณการบริโภคหรือรายจ่าย

ค่าน้อยยิ่งมีความเปราะบางมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ดัชนีความเสี่ยงในการเผชิญภัยแล้ง

ในการวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน ผู้วางแผนจะต้องติดตามความเคลื่อนไหว/การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของชุมชน ๓ ด้าน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ดัชนีความสามารถในการรับมือภัยแล้ง

ในภาวะภัยแล้ง เราสามารถที่จะพยากรณ์ความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง ได้ ๒ ด้าน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox