ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958295

ระบบนิเวศในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

More Articles...

การจัดการสาธารณภัยภายใต้อคติทางปัญญา

อคติทางปัญญาhttps://hmong.in.th/wiki/Cognitive_biases

"จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้"  ที่ ไอน์สไตน์ ให้พวกเราเชื่อใจในจินตนาการของตัวเองมากกว่าความรู้ที่พวกเรามี และจินตนาการของไอน์สไตน์ หมายถึงความกล้าที่จะคิดหลุดออกมาจากกรอบเดิมๆ เมื่อมีหลักฐาน ข้อเท็จจริง และเหตุผลรองรับที่เพียงพอ ไม่ใช่การเพ้อฝันไปโดยขาดหลักการและเหตุผล

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงติดอันดับโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 20 สำนักงานนโยบายธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)  ระบุว่าในปี 2559 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะที่ป่าไม้และการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 91 ล้านตันคาร์บอนฯ ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยอยู่ที่ 263 ล้านตันคาร์บอนฯ

1.ภาคพลังงาน  253,895 ตันคาร์บอนต่อปี

2.ภาคเกษตร 52,158 ตันคาร์บอนต่อปี

3.ภาคของเสีย 16,771 ตันคาร์บอนต่อปี

4.ภาคกระบวนการ อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 31,531 ตันคาร์บอนต่อปี

อ่านเพิ่มเติม...

การรังสรรค์เพื่อความปลอดภัย

การรังสรรค์

การประกอบสร้างจากองค์ประกอบรอบๆ ตัวนั้น  มนุษย์เรียกได้ว่ามีความสามารถอันยอดเยี่ยม มีความเป็นเลิศแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆ ที่ทำได้เพียงประกอบสร้างมาจากประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียว หรือบางประเภทก็ประกอบสร้างมาจากสัญชาตญาณ  แต่มนุษย์ประกอบสร้างมาจากการเรียนรู้ที่สะสมส่งต่ออย่างเป็นระเบียบจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

หายนะจากการขาดดุลยภาพทางนิเวศ

ปัญหาภัยพิบัติที่เป็นผลกระทบมาจากการขาดดุลยภาพทางนิเวศ มีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจากวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ไร้ความเมตตาปราณีกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ในด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านวิทญาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

จุดวิกฤตจุดหายนะที่พวกเราเผชิญอยู่

สังคมไทยมีจุดวิกฤตจุดหายนะที่พวกเราเผชิญอยู่ร่วมกัน จากบรรทัดฐานที่ก่อรูปมาจากการกำหนดของระบอบการปกครองที่ประทานมาให้โดยคนเพียงกลุ่มหยิบมือเดียว บรรทัดฐานนั้น ส่งผลให้เรา

อ่านเพิ่มเติม...

เราต้องทำอะไรบ้างตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ความตกลงดังกล่าวเจรจากันในช่วงการประชุมภาคีสมาชิกของยูเอ็นเอฟซีซีซีครั้งที่ 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รับความเห็นชอบในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกฎกติการะหว่างประเทศที่มีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคีในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความพยายามในการขจัดความยากจน  โดยรัฐภาคีความร่วมมือจะต้องดำเนินการให้บรรลุผล ภายในปี พ.ศ.2573 ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัย

 

จากการศึกษาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากประชาชน จำนวน 600 คน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - ตุลาคม 2563 พบว่าสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัย สรุปได้ดังนี้

1. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้สูญเสียการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้านทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

จะทำอย่างไรเพื่อหยุดสงครามกับธรรมชาติ

ทุกวันนี้ ถือได้ว่าเราทำสงครามกับธรรมชาติอยู่อย่างดุเดือด ด้วยความจำเป็นนานาประการในการดำรงชีวิต หนทางที่เราจะหยุดสงครามที่ดุเดือดให้บรรเทาลงได้ มีแนวทาง ดังนี้

1.ลงมือทำสิ่งเล็กๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆวัน "เพียงคุณปรับ สังคมก็เปลี่ยน"

สงบใจคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง เช่น ปลูกผักกินเอง ระยะทางใกล้ๆ ก็จะเดินเท้า ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

มโนภาพและกายภาพของสาธารณภัย

นับจากปัจจุบันนี้ต่อไปภายภาคหน้า มโนภาพสาธารณภัยจะต้องเป็นสมรรถนะส่วนหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นในใจอยู่อย่างสมำ่เสมอเมื่อเราได้รับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว  และที่สำคัญเราต้องผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจของตนให้สามารถระบุว่าแต่ละพื้นที่นั้น สาธารณภัยมันสามารถงอกขึ้นมาจากไหน  อย่ายอมปล่อยให้พวกเขาทำง่ายเอาประวัติศาสตร์มาเป็นเกราะกำบัง หลับหูหลับตาต่อการงอกของสาธารณภัย สนุกสนานอยู่กับเผาผลาญงบประมาณกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ไร้มโนภาพที่ปกป้องคุ้มครองอย่างแท้จริง แน่วแน่อยู่กับมโนภาพที่จะอำนวยกับกฎเกณฑ์การใช้งบประมาณช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม...

การเรียนการสอนเพื่อสู้ภัยพิบัติ

ในอดีต ระบบการศึกษาของไทยจะมีการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่กำหนด  และต่อมาจนถึงปัจจุบันก็มีการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กำหนด  แต่นั่นมันก็นานนับหลายๆ ทศวรรษแล้ว มาตรฐานที่กำหนดมันตามไม่ทันความก้าวหน้าในส่วนอื่นๆ ของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

หัวใจสำคัญของการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยหลงทิศหลงทางเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เนื่องจากไปมุ่งเน้นที่ทรัพยากรจำเป็นที่จะต้องใช้ ไปมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมให้กับตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่าอาสาสมัครบ้าง  คณะกรรมการ คณะทำงาน ตามรูปแบบกิจกรรมโครงการของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นการผลาญแบบใสซื่อบริสุทธิ์ (อย่างจริงจังและจริงใจ) และสบช่องโอกาสเป็นอีแอบ เป็นจรเข้ เป็น... งาบผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างแบบที่คุ้นเคย

อ่านเพิ่มเติม...

ระบาดวิทยาภัยพิบัติ

ระบาดวิทยาภัยพิบัติ หมายถึง แบบแผนที่กำหนดการกระทำของมนุษย์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยมุ่งเน้นศึกษาภัยพิบัติที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

การลดความเสี่ยง : หนทางสู่สังคมนิรภัย

การขับเคลื่อนสู่สังคมนิรภัย หน่วยหลักในการวิเคราะห์คุณลักษณะนิรภัยจากภัยพิบัติ จะประกอบด้วย 1) ระเบียบในเชิงกฎหมายและสถาบัน 2) จัดตั้งองค์กรทั้งถาวรและชั่วคราวที่อ้างความชอบธรรมเร่งด่วนฉุกเฉิน 3) พลวัตทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ลอยกระทงรักชีวิตและรักษ์โลก

ไทยเป็นประเทศสร้างขยะลงน้ำลงทะเลอันดับต้นๆ ของโลก! ปัจจุบันคนไทย 1 คน สร้างขยะโดยเฉลี่ยวันละ 1.14 กิโลกรัม จังหวัดที่มีขยะมากที่สุด 5 อันดับ คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขสมรรถนะสู้ภัยพิบัติ

ทุกๆ ปี ปีแล้วปีเล่าผ่านไป หน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้งบประมาณของคนในชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่สวยหรูแต่เคลือบด้วยการกัดกร่อนชาติ หน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีปืนเหมือนทหาร ที่เราไม่อาจเข้าไปตรวจสอบ หรือแม้แต่วิเคราะห์ให้เห็นว่า ที่สร้างอาณาจักรภายใต้การใช้งบประมาณมหาศาลนั้น เมื่อคราวออกปฏิบัติงาน พี่น้องประชาชนก็พอจะคาดเดาได้ว่าแพ้ทุกชาติ สู้รบพันตูกันได้คงเป็นชาติที่มีพลเมืองเพียง 5-7 ล้านคน โดยมีข้อสังเกตุกรณีดังกล่าว ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox