ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958257
">

อัคคีภัย

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

การเลือกประเภทวัสดุที่ใช้ดับเพลิง

การเลือกใช้ประเภทวัสดุที่ใช้ดับเพลิงนั้น เริ่มมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถผลิตวัสดุใหม่ๆ ขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นจากวัสดุที่คุ้นเคยในอดีต ได้แก่ ไม้ และผ้า ปัจจุบันเรามีวัสดุหลากหลายประเภทในชีวิตประจำวัน ทั้งผู้คนในเมืองและในชนบท ดังนั้นหากเกิดการลุกไหม้ของวัสดุดังกล่าวมา เราจะไม่สามารถใช้น้ำในการดับการลุกไหม้ของผ้าและไม้ได้

อ่านเพิ่มเติม...

การดับเพลิงภายใต้ความเหลื่อมล้ำ

การดับเพลิงภายใต้ความเหลื่อมล้ำนั้น มีประเด็นให้พิจารณาได้เป็นจำนวนมาก แต่ประเด็นที่พอจะพอมองเห็นร่องรอยของความเหลื่อมล้ำได้ ก็เช่นกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกของบริษัท "หมิงตี้ เคมีคอล" ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8% ซึ่งพอให้เห็นความเหลื่อมล้ำของการดับเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พื้นที่เผชิญหายนะอัคคีภัย

พื้นที่เผชิญหายนะอัคคีภัย เป็นเรื่องหนึ่งที่นักดับเพลิงจะต้องคำนึงถงในการปฏิบัติการ คือ ประเภทของพื้นที่ครอบครอง ซึ่งกำหนดพื้นที่โดยไม่พิจารณาถึงชนิดของการก่อสร้างเพื่อความมุ่งหมายในการจัดระบบป้องกันอัคคีภัย พิจารณาวัสดุที่สามารถติดไฟและลามไฟ ชนิดและปริมาณของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่ปรากฏในพื้นที่นั้นๆ)  การแบ่งประเภทของพื้นที่ครอบครอง จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

อ่านเพิ่มเติม...

อัคคีภัย ตอนที่ 1 สาเหตุและแหล่งกำเนิด

สาเหตุและแหล่งกำเหนิดของอัคคีภัย ภยันตรายอันเกิดจากขาดการควบคุมดูแลทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การหนีไฟไหม้ในอาคารสูง

หากท่านอยู่ในอาคารสูงที่เกิดเพลิงไหม้  ท่านจะเอาตัวรอดอย่างไร  แนวทางเอาตัวรอดหากไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตมากนัก ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานหรือโรงงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีการส่งเสริมในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานหรือโรงงาน มีแนวทาง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น

หลักการความปลอดภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 กรณีพบต้นเพลิง ควันไฟ หรือกลิ่นไหม้

1.1 ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมทำการดับเพลิงทันที โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ก่อนเสมอ

1.2 แจ้งผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานหรืออำนวยการดับเพลิงประจำโซนของท่าน โดยบอกตำแหน่งที่พบเหตุอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจสอบสายไฟฟ้าในบ้านเมื่อบ้านถูกน้ำท่วม

การตรวจสอบสายไฟฟ้าในบ้านเมื่อบ้านถูกน้ำ้ท่วมขังเกิน 3 วัน อาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านได้ ต้องเอาใจใส่แก้ไข ดูแล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ถังดับเพลิง

การดับไฟ คือ การกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟอย่างน้อย 1 อย่าง เช่น การปิดวาล์วถังแก็ส เป็นการทำให้ขาดเชื้อเพลิงการฉีดน้ำทำให้ลดอุณภูมิและลดการสัมผัสกับออกซิเจนซึ่งต้องพึ่งอุปกรณ์เข้ามาช่วย ซึ่งอุปกรณ์คุ้นกันก็คือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ(Portable Fire Extingguisher) มีประโยชน์ในการระงับไฟเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ดับไฟ ด้วยถังดับเพลิง

การใช้งาน ถังดับเพลิง Laughing

หลักที่ต้องมีสติในการปฏิบัติ ง่ายมาก เพียงแค่จำขั้นตอน ตามลำดับ คือ ดึง , ปลด , กด , ส่าย

อ่านเพิ่มเติม...

สมรรถนะการป้องกันอัคคีภัย

สมรรถนะใการป้องกันอัคคีภัยใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมหน่วยงาน   ถ้าหากหน่วยงานใดไม่ได้ออกแบบวัฒนธรรมโดยรวมของหน่วยงานไว้  อยู่ไปนานๆบุคลากรในหน่วยงานจะสร้างวัฒนธรรมหน่วยงานขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ซึ่งวัฒนธรรม  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ อาจจะมีบางอย่างสนับสนุนหรือเอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน แต่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะมีปัญหา เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

หมอกควันไฟป่า : บทบาทหน้าที่ของภาครัฐ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและการเผาในที่โล่ง

ปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควันในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีความรุนแรงน้อยมาก ยังไม่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งแนวทางการดำเนินงาน มาตรการและแนวทางบริหารจัดการด้านไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า  ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การดับเพลิงขั้นต้น

At  A FIRE

what is the first thing  fire  fighters do at a fire. The  fire fighters must get people  out of burning   buildings. The safety of those people   is most important.  Then the fire fighters use the hoses. Sometimes fire fighters water down nearby building. That helps keep the fire form spreading.

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox