ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849632
">

การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานหรือโรงงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีการส่งเสริมในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานหรือโรงงาน มีแนวทาง ดังนี้

1.จัดบอร์ดให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย

2.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้าม วิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

3.ออกระเบียบข้อบังคับในการตรวจสอบเครื่องใช้ในการระงับอัคคีภัย  และฝึกการใช้อย่างสมำ่เสมอ

4.จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัย

6.ทำกิจกรรม 5 ส.เป็นกิจวัตร

xxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook FanBox