ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805751

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

ความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

ความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

ปล่อยให้ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติถาโถมเรายิ่งขึ้น ด้วยมรดกของเผด็จการรัฐราชการ ภายใต้การปกครองแบบกึ่งทาสกึ่งเท่าเทียม สภาพแวดล้อมไม่เพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในด้านสังคม เราก็ไม่มีใครทำให้เราคิดได้ ไม่ว่าจะนักวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และนักวิชาการที่ได้ชื่อว่าอิสระก็ตาม แม้เราอาจจะไม่ต้องการวิธีการที่ซับซ้อนมากนัก เพียงเรื่องเล่าซื่อๆ  ตรงๆ ก็มีน้อยเต็มที ทำให้เราลืมเลือนความทรงจำทางวัฒนธรรมภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของรัฐที่ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติ

เยาวชนเห็น รัฐปรสิตไม่เห็น

ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤต หากมองเปรียบเทียบกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ พอจะเห็นรูปแบบ/พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพ ดังนี้

1. คนภายในรัฐปรสิตจะติดกรอบเวลา เจ้าหน้าที่บางคนจะถูกครอบงำอยู่ภายในกรอบเวลาของรัฐปรสิตตลอด 24 ชั่วโมง เสพสื่อเก่าที่มีโครงสร้างวิธีคิดและเนื้อหาที่เคยเป็นมา(ซึ่งยุคนี้ก็ต้องเรียกยุค 3 ป.+ยุคอยุธยา) เยาวชนจะไม่มีกรอบเวลามองย้อนหลัง มองไปข้างหน้าได้เป็นอนันต์ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม...

การแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

วิเคราะห๋น้ำท่วมปี 64 เทียบกับปี 54

ปี 64 ท่วมจากน้ำหลากจากพื้นที่ที่มีฝริมาณฝนตกมาก ส่วนปี 54 นอกจากจะมีมวลน้ำหลากจากพื้นที่ที่มีฝริมาณฝนตกมากแล้ว ยังมีมวลน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำน้ำที่ปลอยออกมาเนื่องจากเกินปริมาณกักเก็บ ทำให้น้ำหลากจากพื้นที่ไหลลงแม่นำ้ได้ช้ามาก เพราะมีน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำ (อ่าง+ฝาย) ครองพื้นที่แม่น้ำลำคลองอยู่แล้ว ทำให้หลากท่วมลงมาตลอดที่ราบลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ฮัฟรูทาสาธารณภัย

Havruta (ฮัฟรูทา) เคล็ดลับสร้างศักยภาพ ด้านการเรียนแก่เด็กของชาวยิว

วิธี “ฮัฟรูทา”เป็นวิธีให้เด็กจับคู่กันเรียนในประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมผลัดกันตั้งคำถามและอธิบายความคิดของตนเอง และใช้ทักษะในการโน้มน้าว ตั้งคำถาม โต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิพากษ์กับคู่เรียน ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวเพราะอะไร และจบด้วยการสะท้อนความคิดของตนเองและเพื่อนเพื่อสรุปบทเรียนที่ได้รับ รวมถึงการร่วมมือกันอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปใหม่  อันจะทำให้เด็กรู้จักร่วมมือร่วมใจกัน ฝึกมีทักษะการคิดเชิงวิพากย์ และทักษะการเข้าสังคมเป็นอย่างดี  วิธีการเรียนรู้แบบ Havruta สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1.การค้นหาหัวข้อที่สนใจ (examine)

2.ตั้งคำถาม (Question)

3.โต้วาที (Debate)

4.สะท้อนความคิด (Reflect)

อ่านเพิ่มเติม...

จิตวิทยาสู้โควิด 2019

ปรับตัวอย่างไรในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่ยังพอจะมีสายป่านยาวสักปี หลักยึดเหนี่ยวต่อไปนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นสุขมากขึ้น  แต่จะใช้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่ยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox