ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981378

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

หลักการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการlสัญจร

ตำแหน่งที่ควรติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง เพื่อให้มีโอกาสมองเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นได้ในระยะไกล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในผู้สัญจรทางเท้าให้มีความปลอดภัยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรบนถนน รวมถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรมจากการเดินทางบนถนนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

คติพจน์ป้องกันภัยพิบัติ

ท่ามกลางความไม่เที่ยงทั้งหลาย หากเพื่อบรรลุนิพพานต้องมีระลึกรู้เกิดดับเป็นพิ้นฐานสู่การละคลายความยึดมั่น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจากภัยพิบัติต้องระลึกรู้ส่วนผสมอันลงตัวทั้งแบบหักล้างและแบบเสริมกันอยู่เสมอสำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติหรือเป็นหลักการร่วมกันสำหรับยึดพิจารณาดำเนินการต่างๆ  ในการป้องกันภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติในการเรียกร้องจากรัฐในการได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รวมทั้งสิทธิของผู้เปราะบางจากภัยพิบัติที่ควรจะได้รับการคุ้มครองจากมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะไก้รับ ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หายนะที่ไร้เงาความหวาดกลัว

ความตกลงใจร่วมกันในการที่จะลดความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนของพลเมืองโลกดูจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเด่นชัด แม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนในประเทศดังกล่าว ต่างก็มีความตกลงใจร่วมกันอย่างชัดแจ้งในการปฏิบัติร่วมกันให้เป็นพลังความเข้มแข็งของชาติเพื่อเอาชนะศัตรู

อ่านเพิ่มเติม...

การมีส่วนร่วมภัยพิบัติ : ความสำคัญของเด็ก

เด็กๆ ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปไม่ควรมองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในการบริหารจัดการภัยพิบัติ เด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปี มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้หลายๆ ประเด็น เช่น

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox