ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981390

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

อุดมการณ์ของผู้ไร้หายนะจากภัยพิบัติ

อุดมการณ์ของผู้ไร้หายนะจากภัยพิบัติ จะต้องตระหนักว่าต้องสามารถมองเห็นและระบุปัญหาให้ได้เสียก่อน เราก็จะมีหนทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดีขึ้นกว่าเดิมได้ ด้วยการทำตนให้แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการจะสถาปนาอุดมการณ์ดังกล่าวได้ วิถีชีวิตจะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

มุมมองที่ถูกต้องต่อภัยพิบัติ

อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ พบบ่อยมากที่กล่าวอ้างถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการหรือจัดงบประมาณดำเนินการ คือ ภัยพิบัติมีความถี่หรือความรุนแรงสูงขึ้น ซึ่งเป็นการมองที่ไม่สะท้อนให้เห็นความจำเป็นในแนวทางการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิมนุษยชนกับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและนำสู่ภัยพิบัติ

สิทธิในสิ่งแวดล้อม (สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในเชิงนิเวศและความมั่งคงในทางสภาพเชิงนิเวศ) ต้องได้รับการเคารพและปกป้องคุ้มครอง ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน จนถึงชาติ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลทุกคนพึงมีและได้รับ โดยสิทธินี้แบ่งแยกไม่ได้และติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด  ซึ่งการการสถาปนาสิทธิในสิ่งแวดล้อม  เราจะต้องสถาปนาให้มีขึ้น ใน 2 รูปแบบ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

เยาวชนกับภัยพิบัติจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563  นักเรียนเป็นจำนวนมากได้ร่วมใจกันชูสามนิ้วในสถานศึกษาหลายๆ แห่ง ซึ่งประวัติศาสตร์การชูสามนิ้วที่แสดงถึงการต่อต้านการกระด้างกระเดื่อง เห็นได้จากต่างประเทศทั้งจากเรื่องจริงและในภาพยนต์ “The Hunger Games” ที่ฉายภาพผู้ปกครองลดทอนคุณค่าชีวิตมนุษย์ย่นย่อให้เหลือเป็นเพียงความบันเทิงช่วงสั้นๆ ด้วยการสั่งให้แต่ละเขตส่งตัวแทน ชาย-หญิง มาร่วมเกม โดยมีการถ่ายทอดสดให้ทุกคนร่วมชม กติกาง่ายๆ คือ “ฆ่า” กันให้หมด ... ใครรอดคือผู้ชนะ  เมื่อนางเอกเข้าร่วมเกม และเป็นผู้ชนะได้นางเอกได้ชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ขึ้น ส่งต่อไปยังชาวเมืองอื่นๆ ที่กำลังรับชมอยู่ ซ่อนนัย “กระด้างกระเดื่อง” ต่ออำนาจที่บีบคั้น

อ่านเพิ่มเติม...

การอภิบาลสังคมในภาวะภัยพิบัติ

การอภิบาลสังคมด้านภัยพิบัติหรือมาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่่ผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้องประกอบด้วยชั้น (layers) ของการอภิบาล 3 ชั้น ที่จะต้องพิจารณาและบริหารจัดการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox