ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849655

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

การประหยัดน้ำในการเพาะปลูกข้าว

การเพาะปลูกข้าวในปัจจุุบัน ความต้องการน้ำของข้าวในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันเนื่องจากคุณสมบัติของดิน ในการอุ้มน้ำ หรือสูญเสียน้าได้ยากหรือง่าย วิธีการทำนาก็มีผลต่อการใช้น้ำ และชนิดของพันธุ์ข้าวที่ปลูกก็ใช้น้ำแตกต่างกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ต้องใช้อย่างต่ำ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมคาร์บอนพอเพียง เพื่อลดภัยพิบัติ

สังคมคาร์บอนพอเพียงจะเน้นการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในสาขาต่างๆ โดยผลักดันให้มีการเทคโนโลยีสะอาด โดยคาดหวังว่าการใช้เทคโนโลยีสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการกระตุ้นและเป็นการนำเข้าสู่สังคมคาร์บอนพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

ชวนกันออกจากหายนะ

พวกเราชาวบ้านธรรมดาๆ กลุ่มหนึ่งจะชวนกันออกจากหายนะได้อย่างไร เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องเริ่มต้นแล้วค่อยขยายออกไปชักชวนหรือขอรับการสนับสนุนจากภายนอกกลุ่ม  กระบวนการที่จำเป็นต้องมี คือ

1. ต้องหาเวลา ต้องกำหนดเวลาในแต่ละช่วงว่าจะคุยกันในประเด็นอะไรในกลุ่มของเรา


2. กลุ่มของเราจะต้องมีปฏิบัติการให้ได้ใน 5 ประเด็น ดังนี้

2.1 ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation)

2.2 ช่วยกันกำหนดเป้าหมาย (Purpose)

2.3 ร่วมกันพิจารณาทางเลือกให้มากที่สุด จัดกลุ่มหรือรวมทางเลือกเข้าด้วยกัน (Options)

2.4 ร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือก หลักคิดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียและผลกระทบ (Analysis)

2.5 ร่วมกันตัดสินใจเพื่อเดินทาง (Decission)

3. ทำซ้ำตามข้อ 1-2 อย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้ง ควรมีแผนงานจะดีอย่างยิ่ง

ด้วยสภาพแวดล้อมของเราอยู่ภายใต้รัฐราชการที่สมคบคิดกับทุนนิยมผูกขาดเราไม่สามารถที่จะหวังความปลอดภัยจากโครงสร้างระบบแบบนี้ได้ ได้เพียงนิดเพื่อรักษาอำนาจของราชการและนายทุนเท่านั้น

----------------------555-----------------------------

เราจะสร้างความปลอดภัยร่วมกัน

พวกเราอย่าหลงลืมยินดีที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน อันกลุ่มคนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  อันหาได้ยากยิ่งในเมืองใหญ่  จงพยายามอย่างสุดความสามารถบนพื้นฐานการรวมตัวที่เหนียวแน่นที่ต้องดำเนินการค้นหาให้พบ สถาปนาให้เกิดขึ้น ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

โลกร้อนต้นเหตุสำคัญภัยพิบัติ

ผลจากสภาวะโลกร้อน ได้ทำให้ภัยพิบัติที่มักจะเกิดในพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก  และไม่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากนักในอดีต  แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิโลกโดยเฉลี่ย 0.85 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 19 (เริ่มสภาวะนี้ในปี 1960) วงจรภูมิอากาศของโลกนั้นสภาวะโลกร้อนเอาชนะปรากฎการณ์ที่โลกเย็นลงเนื่องจากเถ้าธุลีภูเขาไฟ นักวิชาการได้ตระหนักและเรียกร้องให้พวกเราจงพิจารณาวิถึการดำเนินชีวิตโดยเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox