ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981378

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

โลกร้อนต้นเหตุสำคัญภัยพิบัติ

ผลจากสภาวะโลกร้อน ได้ทำให้ภัยพิบัติที่มักจะเกิดในพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก  และไม่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากนักในอดีต  แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิโลกโดยเฉลี่ย 0.85 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 19 (เริ่มสภาวะนี้ในปี 1960) วงจรภูมิอากาศของโลกนั้นสภาวะโลกร้อนเอาชนะปรากฎการณ์ที่โลกเย็นลงเนื่องจากเถ้าธุลีภูเขาไฟ นักวิชาการได้ตระหนักและเรียกร้องให้พวกเราจงพิจารณาวิถึการดำเนินชีวิตโดยเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม...

การรับมือพายุ : จินตนาการและรู้ข้อเท็จจริง

การรับมือพายุ  : จินตนาการและรู้ข้อเท็จจริง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุ  พวกเราจะต้องมีสมรรถนะ ดังนี้

1.จินตนาการให้เกิดขึ้นยิ่งชัดแจ้งยิ่งจะสามารถลดผลกระทบหรือลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความกลัวอันไร้เหตุผล  ไม่ใช่สัญชาตญาณอันเกินจริง หรือแม้กระทั่งมีมุมมองต่อโลกที่เกินจริงไปอย่างมาก อันจะนำมาซึ่งการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ   และการจะมีจินตนาการลักษณะดังกล่าวข้างต้น พวกเราจะต้องรู้ข้อเท็จจริงพอเพียงต่อจินตนาการ

อ่านเพิ่มเติม...

ความ (ไม่)จริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโพดูล และคาจิกิ (imagined reality)

สถานการณ์เลวร้ายของผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้น 3 ชุดความจริง คือ 1) ปรากฎการณ์ธรรมชาติ  2)การสร้างชุดความจริงขึ้นโดยเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐ จากการร้อยเรียงกันของระบบการทำงาน(วัฒนธรรมการทำงาน) ระเบียบกฎหมายและความเชื่อของเหล่าข้าราชการ และ 3) การสร้างชุดความจริงขึ้นโดยผู้ประสบอุทกภัย จากการร้อยเรียงจากเรื่องเล่า ความพยายามครอบงำควบคุมสร้างผลงานของรัฐ และความเชื่อในวิถีชีวิตดั้งเดิม

อ่านเพิ่มเติม...

มองโพดุลและคาจิกิด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

ด้วยอิทธิพลของ โพดุลและคาจิกิ ระหว่างต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่มากกว่า ๓๐ กว่าจังหวัด มีผู้เสียชีวิตกว่า ๓๐ คน  หากจะมองถึงอนาคตที่ปลอดภัยจากผลกระทบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จะต้องมองด้วยทฤษฎีที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ  ทฤษฎีหนึ่งที่สำคัญหรือจำเป็นต้องพิจารณา คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ครอบครัวไทยกับความหวาดกลัวพิบัติภัย

ครอบครัวไทยมีความหวาดกลัวต่อประเภทพืบัติภีย จากการสำรวจประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและนอกเมืองทั่วประเทศด้วยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 18 ปี    ขึ้นไป สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ตามเขตพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 18 เขตทั่วประเทศ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3,600 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาตามตารางต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox