ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958297

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

หลักการบริหารเครือข่ายพิบัติภัย

การดำเนินงานด้านภัยพิบัติ ความสำคัญอันดับแรกคือการบริหารเครือข่าย ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญมากกว่ากว่าประเด็นด้านอื่น การบูรณาการ ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การสื่อสารข้อมูลสาธารณะและเชื่อมโยงคลังข้อมูลของหน่วยงานองค์กร จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพและความราบรื่น บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลดีผลเสียพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยจุดมุ่งหมายในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ สร้างการมีส่วนร่วม และลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการน้ำต่อวิถีชีวิตประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

ความฉลาดรู้ในความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 4 การสร้างมรดกความปลอดภัยให้ลูกหลาน

การตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัว  ถ้าให้เกิดขึ้นเฉพาะภายในใจก็คงไม่มีรูปธรรมใดๆ ให้เห็นได้ กลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนต่อไป สร้างมรดกตกทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างยั่งยืน  จะต้องดำเนินกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความฉลาดรู้ในความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 3 ผู้คนบนสำนึกความเสี่ยง (กบกำลังถูกต้ม)

ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตคล้ายกบกำลังถูกต้ม (อยูแบบไม่รู้ว่าตัวตัวเองอยู่ในสภาวะที่กำลังจะหายนะถึงชีวิต)  โดยมีวิถีชีวิตที่ไปเบียดขับให้มีผลกระทบให้ความเสี่ยงรอบๆ ตัว มีโอกาสที่จะสร้างหายนะรุนแรงเกิดขึ้น  ทังนี้  สามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวหรือความอ่อนด้อยของคนไทยต่อสำนึกหายนะ ได้ดังนี้

1.มีมุมมอง ทัศนคติที่ใช้มุมมองจากข้างนอก และมองจากบนลงล่าง

อ่านเพิ่มเติม...

ความฉลาดรู้ในความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 2 ฉากสุดท้าย

  • ในอนาคตเมื่อโอกาสสุดท้ายของมวลมนุษย์จะมีโอกาสจัดการกับความเสี่ยงภัยพิบัติ เพราะในอนาคตฉากสุดท้ายมวลมนุษย์จะไม่มีโอกาสร่วมกันจัดการกับความเสี่ยงภัยพิบัติอีกต่อไป
  • มนุษยชาติจะมอบการจัดการภัยพิบัติแก่ผู้สร้าง AI แม้จะไม่ยินยอมพร้อมใจก็ตาม  ซึ่งลำดับความสำคัญแรกผู้สร้าง AI ก็จะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของ AI มากกว่าความปลอดภัยของมนุษยชาติที่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นชนชั้นไร้ประโยชน์

ดังนั้น ณ ปัจจุบันนี้เราจงร่วมกันสร้างศักยภาพการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติ อันจะทำให้ไม่ลดโอกาสลูกหลานในการพัฒนาให้ไม่เป็นชนชั้นไร้ประโยชน์ แนวคิดที่กล่าวมา มาจากหนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ โดย Yuval Noah Harari  จำนวน 2 เล่ม ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox