ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958233

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

ทางเลือกหายนะ : สังคมปรนัย

สังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไร้ความปลอดภัย อยู่ในภาวะเเสี่ยงต่อหายนะ เราเรียกสังคมลักษณะนี้ว่า"สังคมปรนัย"

อ่านเพิ่มเติม...

การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้บรรจุเรื่อง การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-motorized transport : NMT) ให้มีความปลอดภัยและเชื่อมกับระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวก พัฒนาระบบขนส่งสา่ธารณะ และเน้นโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น Univerversal Design

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนร่วมใจ (ไม่โง่) : ตอนที่ 1 แก้ไข พ.ร.บ.ปภ. พ.ศ. 2550

ภาครัฐที่รับเงินภาษีของประชาชนไปดำเนินการบริหารจัดการภัยพิบัติ ป้องกันความสูญเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินทั้งของสาธารณะและปัจเจกชน   ในการนี้ ภาครัฐได้ออกกฎหมายขึ้นมาให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเพื่อสังคมนิรภัย

ในการจัดการภัยพิบัติ ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่เฉพาะการดำเนินงานของภาครัฐเท่านั้น เรียกว่าความต้องการกิจการเพื่อสังคมนิรภัย อันประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติการสังคม : วัฒนธรรมความปลอดภัย

การมีรูปแบบความคิดว่า "อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว" เป็นหายนะของการดำรงอยู่อย่างปลอดภัยในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox