ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958247

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

บทบาทสตรีด้านภัยพิบัติ

ทำไมผู้หญิงต้องมาทำเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติ ต้องมีการจัดการทั้งระดับชุมชนจนถึงระดับครัวเรือน ฉะนั้นเป็นเรื่องของทุกๆคน และผู้หญิงก็มีประเด็นในระดับครัวเรือนที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญผู้หญิงมักจะอยู่ที่บ้าน พ่อบ้านจะออกไปทำงานนอกชุมชน กลายเป็นว่าผู้หญิงอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และต้องพึ่งตัวเองหากภัยพิบัติเกิดช่วงเวลาดังกล่าว จึงจำเป็นที่ผู้หญิงต้องรับรู้เรื่องภัยพิบัติ และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งบางครั้งอาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนสู้หายนะ

ด้วยคุณลักษณะของสังคมไทย เป็นสังคมที่ยอมรับว่าการประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับการได้รับการอุปถัมภ์

และรวมตัวกันในแนวดิ่ง รวมตัวกันเพื่อมุ่งเอื้อประโยชน์ แลกเปลี่ยนประโยชน์กัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนชุมชน

ความปลอดภัยจากภัยทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ สามารถจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยทุนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต

ในยามวิกฤต การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเร่งด่วนภายใน ๒๐ นาที จะเป็นคนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ดังนั้น ถ้าจะให้การช่วยเหลือระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องร่วมกัน ดำเนินการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่ดำเนินการในประเทศไทย เป็นแนวทางที่ภาครัฐจะต้องส่งเสริมชุมชนให้ดำเนินการอย่างสมำ่่เสมอต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม ดังนี้


๑. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติระดับตำบล โดยมีนายก อปท. เป็นผู้อำนวยการ

๒. จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับตำบล

๓. ชุมชนจะต้องมีแผนที่เดินดิน (ประกอบด้วยข้อมูลภูมิประเทศ ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ ลักษณะพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงได้รับภัยพิบัติ เป็นต้น)

๔. มีระบบติดตามข้อมูล การเฝ้าระวังภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัย

๕. มีกลุ่มอาสาสมัคร/จิตอาสา

๖.จัดสร้างหรือปรับปรุงอาคารสาธารณะที่มีในชุมชนให้สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงได้ในยามวิกฤต

๗.มีป้ายสัญญาณเตือนภัยในชุมชนและแผนที่การอพยพ

๘.มีการซักซ้อมร่วมกันเป็นระยะๆ หรือมีการประชาสัมพันธ์อย่างสมำ่เสมอและมีประสิทธิภาพ

 

ข้อคิดเห็น

ทั้งหมดทั้งมวลตามข้อ 1-8 ยังไม่สามารถแปลงปัญหาให้เป็นปัญญาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  รูปธรรมที่ปรากฎยังเป็นการดำเนินไปตามชะตากรรมหรือยถากรรม

Facebook FanBox