ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849619

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

ฮัฟรูทาสาธารณภัย

Havruta (ฮัฟรูทา) เคล็ดลับสร้างศักยภาพ ด้านการเรียนแก่เด็กของชาวยิว

วิธี “ฮัฟรูทา”เป็นวิธีให้เด็กจับคู่กันเรียนในประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมผลัดกันตั้งคำถามและอธิบายความคิดของตนเอง และใช้ทักษะในการโน้มน้าว ตั้งคำถาม โต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิพากษ์กับคู่เรียน ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวเพราะอะไร และจบด้วยการสะท้อนความคิดของตนเองและเพื่อนเพื่อสรุปบทเรียนที่ได้รับ รวมถึงการร่วมมือกันอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปใหม่  อันจะทำให้เด็กรู้จักร่วมมือร่วมใจกัน ฝึกมีทักษะการคิดเชิงวิพากย์ และทักษะการเข้าสังคมเป็นอย่างดี  วิธีการเรียนรู้แบบ Havruta สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1.การค้นหาหัวข้อที่สนใจ (examine)

2.ตั้งคำถาม (Question)

3.โต้วาที (Debate)

4.สะท้อนความคิด (Reflect)

อ่านเพิ่มเติม...

จิตวิทยาสู้โควิด 2019

ปรับตัวอย่างไรในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่ยังพอจะมีสายป่านยาวสักปี หลักยึดเหนี่ยวต่อไปนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นสุขมากขึ้น  แต่จะใช้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่ยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำ

อ่านเพิ่มเติม...

ต้นทุนทางสังคมและทุนทางสังคมในยามเผชิญสาธารณภัย

ทุน(capital) คือปัจจัยการผลิตประเภทหนึ่ง ส่วนต้นทุน (cost) คือสิ่งที่ต้องยอมสูญเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เช่น ต้นทุนค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และอื่นๆ เป็นต้น  ดังนั้น เมื่อนำมาอธิบ่ายพฤติกรรมทางสังคม จึงได้ความหมาย ดังนี้

1. ทุนทางสังคม (social capital) ซึ่งหมายถึง ผลกระทบเชิงบวกหรือปัจจัยทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น หรือทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อการผลิตหรือการพัฒนานั้น

2. ต้นทุนทางสังคม (social cost) หมายถึง ความสูญเสียหรือผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคม อันเนื่องมาจากการประทำใดการกระทำหนึ่ง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไม่มีแบบแผน อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อโครงสร้างทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

หลักการสื่อสารในยามเผชิญสาธารณภัยหรือในช่วงวิกฤต

https://fb.watch/7ztCV2s7lL/

ข้อผิดพลาดในการสื่อสารในยามวิกฤตหรือยามเผชิญสาธารณภัย แม้จำนวนการสื่อสาร  จำนวนช่องทางการสื่อสาร ยี่งมากยิ่งเป็นประโยชน์  แต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการlสัญจร

ตำแหน่งที่ควรติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง เพื่อให้มีโอกาสมองเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นได้ในระยะไกล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในผู้สัญจรทางเท้าให้มีความปลอดภัยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรบนถนน รวมถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรมจากการเดินทางบนถนนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox