ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958276

ร่วมใจลดภัยพิบัติ

More Articles...

การมีส่วนร่วมในปัญหาภัยพิบัติ

ในปัญหาภัยพิบัติที่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น จำเป็นต้องสร้างกระแสแห่งการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดนำผลของกระแสไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล

อ่านเพิ่มเติม...

ปลอดภัยได้อย่างไร

มีความจำเป็นต้องใช้ "จินตนาการ" ซึ่งเป็นการปรุงแต่งของจิต ที่ผ่านการรับรู้ผ่านอวัยวะ ปาก หู จมูก ลิ้น กายและใจ

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมที่จำเป็นสำหรับภัยพิบัติ

วัฒนธรรมในที่นี้จะไม่ใช่วัฒนธรรมการทำตามหน้าที่ไปวันหนึ่งๆ(แม้มันจะเป็นวัฒนธรรม  ในที่นี้ขอยกเว้น)  ภัยพิบัติจำเป็นต้องมีกระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติของมนุษย์ที่จะสามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมพร้อมรับภาวะวิกฤตของชุมชน

การเตรียมความพร้อมรับสภาวะวิกฤต(ช่วงที่จะได้รับความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน) ของชุมชน  มีแนวทาง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แรงบันดาลใจภัยพิบัติ

แรงบันดาลใจ  เป็นการตระหนักรู้หรือสำนึกรู้ภายในตนเองทำให้เกิดพลังอำนาจให้เกิดการดำเนินการให้บรรลุความต้องการของตนเอง ซึ่งบางคนมีแรงบันดาลใจที่เป็นโทษแก่ตนเองและสังคม และบางคนมีแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox