ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981356

แรงบันดาลใจภัยพิบัติ

แรงบันดาลใจ  เป็นการตระหนักรู้หรือสำนึกรู้ภายในตนเองทำให้เกิดพลังอำนาจให้เกิดการดำเนินการให้บรรลุความต้องการของตนเอง ซึ่งบางคนมีแรงบันดาลใจที่เป็นโทษแก่ตนเองและสังคม และบางคนมีแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม

แรงบันดาลใจ  เกิดจากปัจจัย 3 ด้าน คือ

1. บุคคลต้นแบบ

2. เหตุการณ์สำคัญที่ตนประสบ ที่รับรู้และที่ศึกษา  เช่น กรณีมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554  ได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ลุกขึ้นมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากมาย

3. คำที่ประทับใจ

ในปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรุนแรง  น่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ทั้งปัจเจกบุคคลและบุคคลเพิ่มขึ้น การดำเนินการจัดการภัยพิบัติ  ด้านหนึ่งนั้นไม่ควรละเลยการค้นหาและสนับสนุนแรงบันดาลใจเหล่านี้   ซึ่งแรงบันดาลใจนั้น  สังเกตุได้จาก

1. ประยุกต์หรือเพิ่มภารงาน/ภารกิจของตนเองด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ

2. ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนภารกิจหรือความต้องการเร่งด่วนของสังคม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. รวมกลุ่มคนที่มีแรงบันดาลใจ  ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบ  และมีพลวัตอย่างมีคุณภาพ

2. ศึกษาความต้องการจำเป็นและวางแผนงานโครงการกิจกรรมสาธารณภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีแรงบันดาลใจ


---------------/////////////----------------

Facebook FanBox