ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981329

การเตรียมพร้อมรับภาวะวิกฤตของชุมชน

การเตรียมความพร้อมรับสภาวะวิกฤต(ช่วงที่จะได้รับความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน) ของชุมชน  มีแนวทาง ดังนี้

หัวใจของการเตรียมความพร้อม

ชุมชนจะต้องมีข้อตกลงในการเผชิญเหตุร่วมกันของคนในชุมชน  โดยจะต้องกำหนดทิศทางในการจัดการตนเองให้เป็นรูปธรรม

 

ทิศทางที่เป็นรูปธรรม นั้น คือ

๑. กำหนดจุดนัดหมาย  คือสถานที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในชุมชน  ทุกคนต้องรีบไปยังจุดนัดหมายของชุมชน

๒. มีการกู้ภัย  คือ มีการกำหนดบุคคลที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการย้ายไปยังจุดนัดหมายของผู้ที่เปราะบาง(คนชรา เด็ก คนตั้งครรภ์ คนป่วย )หรืออาจจะค้นหา ช่วยเหลือบุคคลที่ตกค้างใพื้นที่ประสบภัย

๓. มีการจัดทำข้อมูล คือ ก่อนเกิดภัย จักต้องทำข้อมูลทรัพยากรของชุมชน ลักษณะความเสี่ยงของชุมชน   ขณะเกิดภัย ให้ข้อมูลของชุมชนที่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือต้องการ  ภายหลังเกิดภัย ทำทะเบียนจำนวนผู้ประสบภัย  ความเสียหาย  เพื่อประกอบการขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐ เอกชน

Facebook FanBox