ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981360

กิจกรรมเพื่อสังคมนิรภัย

ในการจัดการภัยพิบัติ ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่เฉพาะการดำเนินงานของภาครัฐเท่านั้น เรียกว่าความต้องการกิจการเพื่อสังคมนิรภัย อันประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีกระบวนการผลิตและการดำเนินกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. มีการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อันหลากหลาย เพื่อลดความท้าทายด้านอุบัติภัยด้านภัยพิบัติโดยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

3. ความสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์ ต้องร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อมิให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์(หรือข้อมูลสถิติหรือพฤติกรรม)

Facebook FanBox