ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958255

ผลดีผลเสียพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยจุดมุ่งหมายในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ สร้างการมีส่วนร่วม และลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการน้ำต่อวิถีชีวิตประชาชน

ผลจากการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี้

Facebook FanBox