ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958236

ความ (ไม่)จริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโพดูล และคาจิกิ (imagined reality)

สถานการณ์เลวร้ายของผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้น 3 ชุดความจริง คือ 1) ปรากฎการณ์ธรรมชาติ  2)การสร้างชุดความจริงขึ้นโดยเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐ จากการร้อยเรียงกันของระบบการทำงาน(วัฒนธรรมการทำงาน) ระเบียบกฎหมายและความเชื่อของเหล่าข้าราชการ และ 3) การสร้างชุดความจริงขึ้นโดยผู้ประสบอุทกภัย จากการร้อยเรียงจากเรื่องเล่า ความพยายามครอบงำควบคุมสร้างผลงานของรัฐ และความเชื่อในวิถีชีวิตดั้งเดิม

จากความจริงทั้ง 3 ชุดที่ถูกร้อยเรียงขึ้น การจะสร้างความปลอดภัยหรือลดผลกระทบให้น้อยที่สุดจะต้องจินตนาการถึง “สิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริง” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “ความจริง”ในช่วงเกิดสถานการณ์จริง เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างความจริงร่วมกันทั้ง 3 ชุดขึ้นใหม่ จะต้องจัดสร้างความจริงตามความต้องการจำเป็น ดังนี้

1.ความต้องการจำเป็นจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

-การพยากรณ์ที่แม่นยำ ในระดับหมู่บ้าน

-ข้อเท็จจริงของปรากฎการณ์ในพื้นที่ระดับตำบลหมู่บ้าน

2.ความต้องการจำเป็นจากเจ้าหน้าที่รัฐ

-เครือข่ายการแจ้งปรากฎการณ์ธรรมชาติ

-ระบบการสนับสนุนการอพยพ และการสร้างจุดอพยพ/ที่พักชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา  กำลังทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ

-เครื่อข่าย/ประชาสัมพันธ์ความต้องการของพื้นที่กับภายนอก เพื่อไม่ให้ล้นเกิน รวดเร็วและให้พอเพียง

3.ความต้องการจำเป็นจากกลุ่มผู้ประสบ

-รายละเอียดที่ต้องการการสนับสนุน

-การจัดสรรกำลังทรัพยากรบุคคล

 

 

--------------------5555----------------------

Facebook FanBox