ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958288

เยาวชนกับภัยพิบัติจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563  นักเรียนเป็นจำนวนมากได้ร่วมใจกันชูสามนิ้วในสถานศึกษาหลายๆ แห่ง ซึ่งประวัติศาสตร์การชูสามนิ้วที่แสดงถึงการต่อต้านการกระด้างกระเดื่อง เห็นได้จากต่างประเทศทั้งจากเรื่องจริงและในภาพยนต์ “The Hunger Games” ที่ฉายภาพผู้ปกครองลดทอนคุณค่าชีวิตมนุษย์ย่นย่อให้เหลือเป็นเพียงความบันเทิงช่วงสั้นๆ ด้วยการสั่งให้แต่ละเขตส่งตัวแทน ชาย-หญิง มาร่วมเกม โดยมีการถ่ายทอดสดให้ทุกคนร่วมชม กติกาง่ายๆ คือ “ฆ่า” กันให้หมด ... ใครรอดคือผู้ชนะ  เมื่อนางเอกเข้าร่วมเกม และเป็นผู้ชนะได้นางเอกได้ชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ขึ้น ส่งต่อไปยังชาวเมืองอื่นๆ ที่กำลังรับชมอยู่ ซ่อนนัย “กระด้างกระเดื่อง” ต่ออำนาจที่บีบคั้น

เรื่องจริงจากประวัติศาสตร์คือ การชูสามนิ้วในการ “ปฏิวัติฝรั่งเศส” ค.ศ.1789-1799 เป็นการเปลี่ยนผ่านสังคม “ระบอบเก่า” จากยุคที่ทุกอย่างถูกผูกขาดโดยเจ้าขุนมูลนาย-อภิสิทธิ์ชน สู่ยุคที่คำขวัญว่า “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี 2489 และ 2501 https://www.posttoday.com/politic/report/298157

ปรากฎการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอดีตดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการลุกขึ้นแสดงความมีส่วนร่วมกันเพื่อสัมผัสเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ และขอภาวนาให้สถาพรอยู่กับเยาวชนทั้งในรุ่นนี้และรุ่นหลังๆ เพื่อจะได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางสังคมอื่นๆ ต่อไป

เช่นปัญหาภัยพิบัติจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ภาครัฐและตัวแทนประชาชนผู้กำหนดนโยบายได้ลูบหน้าปะจมูก ประชาชนต้องเผชิญกับอันตรายอยู่ทุกๆ ปี ไร้วี่แววที่จะหลุดพ้นจากอันตรายได้

ในที่นี้จะยกตัวอย่างการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐด้านการศึกษา มาให้เห็นถึงการไร้วี่แววความปลอดภัย ไม่ต้องพูดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษ, บรฺิษัทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำกัด, อปท. ที่จะยังใช้ภาษีไปวันๆ ต่อไปชั่วนาตาปี

ในส่วนหน่วยงานด้านการศึกษา ได้ดำเนินการ พอเป็นพิธี ดังนี้

1. แจ้งแนวทางของกรมควบคุมมลพิษเป็นทอดๆ ไปถึงสถานศึกษา

2. สถานศึกษาบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. สถานศึกษาดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

4. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

5. ส่วนราชการสูงกว่าสถานศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อจะขับเคลื่อน (ไม่รู้จะทำจริงเมื่อไหร่นะครับ) ดังนี้

5.1 ร่วมกับจังหวัดถอดบทเรียน และจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนได้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับช่วงวัย

5.2 จัดหางบประมาณซื้ออุปกรณ์ป้องกรณ์แจกจ่ายแก่นักเรียน

5.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันอันตราย

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีแต่จะยอมสยบต่อแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) จะเอาจนถึงยอมใส่หน้ากากกันมลพิษจากยอมทนใส่หน้ากากอนามัยกันเลยหรือ อยากให้นักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นมาชูสามนิ้วเปลี่ยนแปลงถอนหงอกไอ้แก่กันบ้าง  อย่ายอมให้ปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ลอยนวลมีอภิสิทธิ์รำ่รวยโดยมีข้าราชการยินดีหลับหูหลับตารับเศษเงิน เหมื่อนแกล้งเป็นขอทานนั่งอยู่บนที่ทำการของรัฐไปวันๆ

-------------------------///////////--------------------------

Facebook FanBox