ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805767

จริยธรรมภัยพิบัติ

More Articles...

สาธารณภัยกับวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด

รากลึกๆ ของการลอยนวลพ้นผิด

ลอยนวลพ้นผิดจากการไม่มีความรับผิดชอบต่อผลของการทำงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ยังพอที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอจะพูดจากันได้ ให้ขับเคลื่อนไปสู่ความผาสุกร่วมกันในระดับที่ยอมรับกันได้

ระดับของการลอยนวลพ้นผิดในประเทศไทย มี ๔ ระดับ คือ

1. ไม่รู้ตัว

2. รู้ตัวแต่ไม่มีความสามารถที่จะปรับพัฒนาตัวเองได้

3. รู้ตัวแต่เพิกเฉยต่อการปรับปรุงพัฒนา

4. รู้ตัวพร้อมฉกฉวยโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและองค์กร

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อใดเรียก "ภัยพิบัติ"และเมื่อใดจะเรียก "สาธารณภัย"

การเรียกต้องเรียกตามที่กฎหมายนิยามความหมายไว้  ซึ่งมีการกำหนดความหมาย ดังนี้

1.ระดับกฎหมายที่เป็น พ.ร.บ. คือ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ตามมาตรา 4 ในระเบียบดังกล่าว ให้ความหมายของ สาธารณภัย ไว้ว่า "อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด สัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชาติ มีผู้ทำ ให้เกิดขึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย"

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อปีศาจคาบคัมภีร์บริหารจัดการวิกฤตโควิด 19

เมื่อปีศาจคาบคัมภีร์ (คนดีย์แบบสลิ่ม) ได้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการในยามวิกฤต พวกเขาจะเน้นโชว์ให้เห็นศักยภาพของพวกเขา โดยจะให้เห็นเด่นชัดทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตโควิด 19  เขาจะมีมาตรการล๊อกดาวน์แบบเพ้อฝันลมๆ แล้งๆ (ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีต 100-200 ปีที่แล้ว ที่ต่อสู้กับโรคอหิวาห์ โรค ฯลฯ) โดยที่ไม่สามารถหวังได้ว่าจะหยุดการแพร่ระบาดได้

อ่านเพิ่มเติม...

การสื่อสารในภาวะวิกฤตยุคใหม่ (New normal) : การขัดเกลาทางสังคม

ในห้วงกระแส "ความจริง = "FAKE NEWS"" ที่ฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารเฒ่าที่เติบโตมาจากก้นกุฏิ และข้าราชการตัวพ่อตัวแม่ในพรรคราชการได้มุ่งที่จะรักษาความสมเหตุสมผลในการคงอยู่ของตน ในสภาวะที่ประชาชนที่มีการสื่อสารทางโซเซียลมีเดียต่างพากันมีความเห็นว่า "ไม่มึความชอบธรรมที่จะอยู่เป็นปรสิตได้อีกต่อไปแล้ว" อีกทั้ง ข่าวจริงข่าวปลอมนั้น ในภาวะวิกฤตยุคใหม่ ทำนองเดียวกับประเด็นข่างจริงข่าวปลอม ข่าวที่สร้างความตื่นตระหนก สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน  ประชาชนต้องเป็นคนเลือกว่าเป็นจริงหรือข่าวลวงสร้างความเสียหาย เป็นการบิดเบือนข้อมูล

1.ในการสื่อสารประเด็นสาธารณะ  ความจริงหรือข้อมูลบิดเบือนนั้น หาใช่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดตัดสินแต่เพียงฝ่ายเดียว ประชาชนต้องร่วมเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ เป็นข่า

2.ในการสื่อสารข้อมูลของปัจเจกบุคคล หรือองค์กร ถ้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ตัวข้อมูลจะเป็นตัวตัดสินว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม

อ่านเพิ่มเติม...

การสื่อสารความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 กับประเด็นทางกฎหมาย

การสื่อสารความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 กับประเด็นทางกฎหมาย เมื่อรัฐบาลรับเงินเดือนรับเงินภาษีประชาชนไปบริหารแต่กลับเห็นความสำคัญของการเป็นลูกจ้างเจ้าสัวมากกว่า ได้นำกฎหมายเข้ามาใช้กับการสื่อสารความเสี่ยงในลักษณะที่ไม่ชอบธรรม โดยตราไว้ใน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

อ่านเพิ่มเติม...

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีด

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีด มีความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์กับความเป็นนายตัวเองภายใต้สถานการณ์บีบบังคับหรือกดขี่ขูดรีด ด้วยที่ว่าภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีดระเบียบกฎหมาย  กฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ทำได้ภายในข้อตกลงลับๆ ล่อๆ

อ่านเพิ่มเติม...

จริยธรรมในการทำงานด้านสาธารณภัย

ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะต้องได้สัมผัสการทำงานด้านสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเราต้องพอจะมีหลักตัดสินการทำงานนั้นบ้างพอสมควร ไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐมาชี้นิ้วเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะในห้วงศตวรรษนี้ที่ภาครัฐอยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเชิงอุปถัมภ์ด้วยแล้ว การถืออำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 http://web.krisdika.go.th/data.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่และเวลา สิ่งที่รัฐราชการนิยมใช้

ปกติชาวบ้านร้านช่องจะคุ้นเคยกับพื้นที่และเวลาเป็นอย่างดี และดีมากๆ จนรัฐราชการหยิบยกมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองมานานนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐราชการตระหนักดีว่าพวกเราพื้นที่และเวลามีส่วนสำคัญในการเป็นกรอบกำหนดให้เราแสดงออกให้เหมาะสม  พวกเราทำกิจกรรมผ่านพื้นที่และเวลาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในพื้นที่และเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆ เรายังแสดงออกถึงตัวตนที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ พื้นที่และเวลาทำให้เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อเราอยู่ในที่ทำงาน เราต้องแสดงออกในเขตที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับ หากเราเป็นเด็ก เราควรจะวางตัวให้ความเคารพยำเกรงกับผู้ใหญ่ แต่ในขณะที่เราอยุ่ท่ามกลางเพื่อนในงานเลี่ยง หรือการออนไลน์อยู่ในโลกเสมือน ตัวตน วิธีการสื่อสารการใช้คำพูดจะแตกต่างไปจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัศนคติไร้ภัยพิบัติ

ในมโนจิตแบกแต่ความคิดด้านลบหรือที่ไม่เป็นคุณต่อชีวิตและสังคมไว้เต็มสมองจะไม่ช่วยอะไร นอกจากจะดึงเราและสังคมให้เปราะบาง รอความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมากระหน่ำซ้ำเติมให้หายนะ  แม้มนุษย์เราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมกลายเป็นความจริงได้เพียงแค่เรามีความตั้งใจ มีเป้าหมาย มีแผนการที่ชัดเจน และที่สำคัญเราต้องมีการลงมือทำเพียงเท่านั้นเอง แต่การลงมือทำที่จะไม่ล้มเหลวเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีกำกับ  จากการศึกษาทัศนคติที่นำไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัยพิบัติ  จากประชาชนจำนวน 450 คนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 พบข้อเท็จจริง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยพิบัติจากการช่วงชิงผืนป่า

ในมุมมองนักสังคมศาสตร์เรามองผืนป่าเป็นพื้นที่แห่งการช่วงชิง และไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ไม่ได้ทำให้ผืนป่ามีคุณค่าในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติได้เลย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นนายทุน

อ่านเพิ่มเติม...

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติของ ส.ศ.ช.

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติของ ส.ศ.ช. เป็นต้นเหตุพิพิธภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภัยของบริษัทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำกัด ที่เฉลี่ยปีละสามพันห้าร้อยล้านบาท ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 วงเงินรวมเกือบสองหมื่นล้านบาท ที่สามารถจัดซื้อได้ก็ด้วยการผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.)

อ่านเพิ่มเติม...

เทคโนแครตกับภัยพิบัติ

เทคโนแครต หมายถึงผู้มีความรู้วิทยาการในสาขาต่าง ๆ ที่มามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสาธารณะ จากเดิมที่มีแต่พวกที่มาจากพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนด  ในอดีตเทคโนแครตในแวดวงวิชาการจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะ แต่ในปัจจุบันเมืองไทยเทคโนแครตที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะมาจากกลุ่มสาขาราชการ และบริษัทบรรษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในระดับสนับสนุนนักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ เพียง 2 กลุ่มเท่านั้น https://www.posttoday.com/politic/news/352092 ภายหลังรัฐประหารปี 2557 ได้มีการดึงพวกอดีตข้าราชการระดับสูงที่จบต่างประเทศมาร่วมกันทำนโยบายสาธารณะ ที่จะมีอิทธิพลต่อเนื่องไปจนถึง ปี 2570

อ่านเพิ่มเติม...

ความพอเพียงกับภัยพิบัติ ภาครัฐ ภาคประชาชน ใครเจ๋งกว่ากัน

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยที่ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  และทั้งที่การขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องขับเคลื่อนด้วยความรอบรู้ และความรอบคอบ

อ่านเพิ่มเติม...

โควิด 19 บนสายธารธรรมชาติของมนุษย์

ในช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทยตกอยู่ในจารีตเวชกรรม ที่ถูกอธิบายและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านตรรกะของขุนนางศักดินาที่ล้าหลัง  ที่ประพฤติตนอย่างไร้สมรรถนะความสามารถ  ขี่ควายจับไวรัส อุตสาหะ ขยันมาก แต่เปล่าประโยชน์ ปราบไวรัสด้วยระบอบนครรัฐ ให้ผู้ว่าฯประกาศปิดเมืองปิดถนนตั้งด่าน กีดกันคนจังหวัดอื่นเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ต่างคนต่างเอาตัวรอด คนจังหวัดใกล้เคียงเป็นเพื่อนเป็นญาติเคยไปมาหาสู่กันกลายเป็นผีห่า

อ่านเพิ่มเติม...

การปล่อยน้ำในปริมาณที่สมเหตุสมผล

 

การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นั้นเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนัก คือราวกลางศตวรรษที่ 20 ซึ่งเขื่อนใหญ่กว่า 50,000 แห่งทั่วโลกนั้นถูกสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการชลประทานเพื่อการเกษตร ตามมาด้วยการผลิตไฟฟ้า และการเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  และการปล่อยน้ำของเขื่อนเป็นปรากฎการณ์ที่สร้างทั้งผลประโยชน์และความหายนะ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox