ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958300

จริยธรรมภัยพิบัติ

More Articles...

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสียภาษีและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต มาพร้อมกับความก้าวหน้าหรือพลวัตของการจัดระเบียบการเมืองการปกครองของสังคม(https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34940)อิทธิพลจากลัทธิความเชื่อทั้งลัทธิเสรีนิยมใหม่ (https://www.the101.world/the-liberal-thai-state/)และลัทธิชาตินิยมใหม่(https://th.wikipedia.org/wiki/B2)

อ่านเพิ่มเติม...

ค่าความพร้อมปลอดภัย

ประเทศไทยมีค่าความพร้อมปลอดภัยถูกรัฐราชการฉ้อฉลกับค่าความพร้อมปีละหลายแสนล้านบาท  ไม่ว่าค่าความพร้อมรบป้องกันประเทศ  ค่าความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ค่าความพร้อมปลอดภัยจากภัยพิบัติ ค่าพร้อมในการกู้คืนระบบไอที ค่าความพร้อมฯลฯ  ประชาชนชาวไทยได้ปล่อยให้ความพร้อมต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้คุมอำนาจรัฐราชการได้กอบโกยสร้างความร่ำรวย  ทั้งนี้ ค่าความพร้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. ถ้าค่าความพร้อมที่ไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมักจะเป็นโครงการใหญ่ เช่น ค่าความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ก็จะมีผู้กุมอำนาจที่เหนือรัฐราชการเข้ามามีส่วนร่วม

2. ถ้าค่าความพร้อมที่จำเป็นต้องอาศัยผลสำเร็จในแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าความพร้อมปลอดภัยจากภัยพิบัติ ก็จะเป็นผู้กุมอำนาจรัฐ

3. ค่าความพร้อมของมาเฟีย เช่น ค่าความพร้อมรบป้องกันประเทศ

ค่้าความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวาทกรรมที่สร้างความมึนงงให้กับประชาชนตลอดมานับตั้งแต่สถาปนารัฐราชการ (ราชการเป็นคนควบคุมนโยบายของรัฐ ซึ่งในยุค คสช.ก็กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเพียงตัวหลอก เพราะเป็นขอบเขตกว้างๆ  ราชการจะไปออกนโยบายปฏิบัติตามอำเภอใจ  ตามอำนาจผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม  หรือตามความหมายของชัชฎา กำลังแพทย์ ให้นิยามรับราชการว่า เครือข่ายของตัวแสดงของกลุ่มเครือข่ายข้าราชการ ทหาร พลเรือนที่เปิดให้ภาคประชาสังคมและกลุ่มทุนบางกลุ่มเข้ามาแบ่งปันอำนาจและสร้างเครือข่ายในการบริหารด้วยกัน ยิ่งยุค คสช.ยุค คสช. การขยายตัวยิ่งมากขึ้นและต่างมีอิสระของตนเอง ทำให้อำนาจการบริหารปกครองอยู่ที่กรมหรือกรมาธิปไตย แต่มีประสิทธิภาพต่ำเพราะไม่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ( https://www.matichonweekly.com/column/article_134715

งานของราชการด้านสาธารณภัย เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นเพราะสามารถดึงเอาทรัพยากรจากสังคม และขณะเดียวกันก็มีอำนาจในการควบคุมสังคม พร้อมกับการมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมของตนที่สังคมไม่อาจควบคุมได้

ดังนั้น จากสถานะของรัฐราชการดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้รัฐราชการส่วนที่กุมอำนาจรัฐด้านสาธารณภัย สามารถกำหนดค่าความพร้อมปลอดภัยได้ตามอำเภอใจ และมีค่าความพร้อมสุงกว่าที่ควรจะเป้น

------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------

ปัญหาอุปสรรคอะไรเล่าที่เรากลับนับวันจะมีสาธารณภัยเพิ่มขึ้นๆ ทุกวันๆ

แม้ในเว็บไซต์นี้ จะพูดถึงแต่ความเลวร้ายต่างๆ นานาของมนุษย์  แต่หนทางที่จะนำเราสู่สังคมนิรภัยนั้น  เราต้องเดินในแนวทางที่มนุษย์เรานั้นมีความดีลึกๆ ซุกซ่อนอยู่  และพร้อมที่จะให้คุณค่าแก่มวลมนุษย์ในทุกมิติ

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการสาธารณภัยแบบผายมือไปที่ประชาชน

การผายมือ

เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เมื่อมนุษย์มีความกลัว มีความโกรธ และความไม่รู้ พวกเขามักมองหา ‘คนนอก’ มารับผิดชอบกับหายนะที่เกิดขึ้น  เราเรียกการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวว่า "การผายมือ" การผายมือเป็น ‘พฤติกรรม’ ที่ใช้ปกป้องตนเองจากความผิดที่ตนควรจะต้องรับผิดชอบ เป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้จัดการกับความสับสนในตัวเอง เมื่อบวกรวมกับความกลัวที่จะถูกลงโทษไม่ว่าจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น จึงไม่แปลกอะไรที่เราจะรีบโยนความผิดไปให้ ‘แพะ’ สักราย ที่เราล้มเหลวผิดพลาดห่วยแตกมันเป็นเพราะคนอื่น โดยเฉพาะที่อยู่ต่ำกว่าเรา

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณภัยกับวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด

รากลึกๆ ของการลอยนวลพ้นผิด

ลอยนวลพ้นผิดจากการไม่มีความรับผิดชอบต่อผลของการทำงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ยังพอที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอจะพูดจากันได้ ให้ขับเคลื่อนไปสู่ความผาสุกร่วมกันในระดับที่ยอมรับกันได้

ระดับของการลอยนวลพ้นผิดในประเทศไทย มี ๔ ระดับ คือ

1. ไม่รู้ตัว

2. รู้ตัวแต่ไม่มีความสามารถที่จะปรับพัฒนาตัวเองได้

3. รู้ตัวแต่เพิกเฉยต่อการปรับปรุงพัฒนา

4. รู้ตัวพร้อมฉกฉวยโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและองค์กร

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อใดเรียก "ภัยพิบัติ"และเมื่อใดจะเรียก "สาธารณภัย"

การเรียกต้องเรียกตามที่กฎหมายนิยามความหมายไว้  ซึ่งมีการกำหนดความหมาย ดังนี้

1.ระดับกฎหมายที่เป็น พ.ร.บ. คือ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ตามมาตรา 4 ในระเบียบดังกล่าว ให้ความหมายของ สาธารณภัย ไว้ว่า "อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด สัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชาติ มีผู้ทำ ให้เกิดขึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย"

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อปีศาจคาบคัมภีร์บริหารจัดการวิกฤตโควิด 19

เมื่อปีศาจคาบคัมภีร์ (คนดีย์แบบสลิ่ม) ได้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการในยามวิกฤต พวกเขาจะเน้นโชว์ให้เห็นศักยภาพของพวกเขา โดยจะให้เห็นเด่นชัดทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตโควิด 19  เขาจะมีมาตรการล๊อกดาวน์แบบเพ้อฝันลมๆ แล้งๆ (ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีต 100-200 ปีที่แล้ว ที่ต่อสู้กับโรคอหิวาห์ โรค ฯลฯ) โดยที่ไม่สามารถหวังได้ว่าจะหยุดการแพร่ระบาดได้

อ่านเพิ่มเติม...

การสื่อสารในภาวะวิกฤตยุคใหม่ (New normal) : การขัดเกลาทางสังคม

ในห้วงกระแส "ความจริง = "FAKE NEWS"" ที่ฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารเฒ่าที่เติบโตมาจากก้นกุฏิ และข้าราชการตัวพ่อตัวแม่ในพรรคราชการได้มุ่งที่จะรักษาความสมเหตุสมผลในการคงอยู่ของตน ในสภาวะที่ประชาชนที่มีการสื่อสารทางโซเซียลมีเดียต่างพากันมีความเห็นว่า "ไม่มึความชอบธรรมที่จะอยู่เป็นปรสิตได้อีกต่อไปแล้ว" อีกทั้ง ข่าวจริงข่าวปลอมนั้น ในภาวะวิกฤตยุคใหม่ ทำนองเดียวกับประเด็นข่างจริงข่าวปลอม ข่าวที่สร้างความตื่นตระหนก สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน  ประชาชนต้องเป็นคนเลือกว่าเป็นจริงหรือข่าวลวงสร้างความเสียหาย เป็นการบิดเบือนข้อมูล

1.ในการสื่อสารประเด็นสาธารณะ  ความจริงหรือข้อมูลบิดเบือนนั้น หาใช่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดตัดสินแต่เพียงฝ่ายเดียว ประชาชนต้องร่วมเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ เป็นข่า

2.ในการสื่อสารข้อมูลของปัจเจกบุคคล หรือองค์กร ถ้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ตัวข้อมูลจะเป็นตัวตัดสินว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม

อ่านเพิ่มเติม...

การสื่อสารความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 กับประเด็นทางกฎหมาย

การสื่อสารความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 กับประเด็นทางกฎหมาย เมื่อรัฐบาลรับเงินเดือนรับเงินภาษีประชาชนไปบริหารแต่กลับเห็นความสำคัญของการเป็นลูกจ้างเจ้าสัวมากกว่า ได้นำกฎหมายเข้ามาใช้กับการสื่อสารความเสี่ยงในลักษณะที่ไม่ชอบธรรม โดยตราไว้ใน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

อ่านเพิ่มเติม...

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีด

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีด มีความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์กับความเป็นนายตัวเองภายใต้สถานการณ์บีบบังคับหรือกดขี่ขูดรีด ด้วยที่ว่าภายใต้รัฐราชการที่กดขี่ขูดรีดระเบียบกฎหมาย  กฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ทำได้ภายในข้อตกลงลับๆ ล่อๆ

อ่านเพิ่มเติม...

จริยธรรมในการทำงานด้านสาธารณภัย

ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะต้องได้สัมผัสการทำงานด้านสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเราต้องพอจะมีหลักตัดสินการทำงานนั้นบ้างพอสมควร ไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐมาชี้นิ้วเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะในห้วงศตวรรษนี้ที่ภาครัฐอยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเชิงอุปถัมภ์ด้วยแล้ว การถืออำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 http://web.krisdika.go.th/data.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่และเวลา สิ่งที่รัฐราชการนิยมใช้

ปกติชาวบ้านร้านช่องจะคุ้นเคยกับพื้นที่และเวลาเป็นอย่างดี และดีมากๆ จนรัฐราชการหยิบยกมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองมานานนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐราชการตระหนักดีว่าพวกเราพื้นที่และเวลามีส่วนสำคัญในการเป็นกรอบกำหนดให้เราแสดงออกให้เหมาะสม  พวกเราทำกิจกรรมผ่านพื้นที่และเวลาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในพื้นที่และเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆ เรายังแสดงออกถึงตัวตนที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ พื้นที่และเวลาทำให้เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อเราอยู่ในที่ทำงาน เราต้องแสดงออกในเขตที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับ หากเราเป็นเด็ก เราควรจะวางตัวให้ความเคารพยำเกรงกับผู้ใหญ่ แต่ในขณะที่เราอยุ่ท่ามกลางเพื่อนในงานเลี่ยง หรือการออนไลน์อยู่ในโลกเสมือน ตัวตน วิธีการสื่อสารการใช้คำพูดจะแตกต่างไปจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัศนคติไร้ภัยพิบัติ

ในมโนจิตแบกแต่ความคิดด้านลบหรือที่ไม่เป็นคุณต่อชีวิตและสังคมไว้เต็มสมองจะไม่ช่วยอะไร นอกจากจะดึงเราและสังคมให้เปราะบาง รอความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมากระหน่ำซ้ำเติมให้หายนะ  แม้มนุษย์เราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมกลายเป็นความจริงได้เพียงแค่เรามีความตั้งใจ มีเป้าหมาย มีแผนการที่ชัดเจน และที่สำคัญเราต้องมีการลงมือทำเพียงเท่านั้นเอง แต่การลงมือทำที่จะไม่ล้มเหลวเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีกำกับ  จากการศึกษาทัศนคติที่นำไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัยพิบัติ  จากประชาชนจำนวน 450 คนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 พบข้อเท็จจริง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยพิบัติจากการช่วงชิงผืนป่า

ในมุมมองนักสังคมศาสตร์เรามองผืนป่าเป็นพื้นที่แห่งการช่วงชิง และไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ไม่ได้ทำให้ผืนป่ามีคุณค่าในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติได้เลย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นนายทุน

อ่านเพิ่มเติม...

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติของ ส.ศ.ช.

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติของ ส.ศ.ช. เป็นต้นเหตุพิพิธภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภัยของบริษัทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำกัด ที่เฉลี่ยปีละสามพันห้าร้อยล้านบาท ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 วงเงินรวมเกือบสองหมื่นล้านบาท ที่สามารถจัดซื้อได้ก็ด้วยการผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.)

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox