ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958292

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสียภาษีและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต มาพร้อมกับความก้าวหน้าหรือพลวัตของการจัดระเบียบการเมืองการปกครองของสังคม(https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34940)อิทธิพลจากลัทธิความเชื่อทั้งลัทธิเสรีนิยมใหม่ (https://www.the101.world/the-liberal-thai-state/)และลัทธิชาตินิยมใหม่(https://th.wikipedia.org/wiki/B2)

รัฐราชการปรสิตได้สิทธิการผูกขาดมาได้อย่างไร

1.มาจากระบอบการปกครอง

ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ จะได้สิทธิจากการกำหนดในรัฐธรรมนูญ  ส่วนระบอบการปกครองแบบประชาธิไตยจะได้มาจากการหลอกลวงโฆษณาชวนเชื่อ การกดขี่ขูดรีดของกลไกอำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตย

2.มาจากลัทธิความเชื่อ

2.1 ลัทธิเสรีนิยมใหม่ ทำให้รัฐราชการได้พบช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับนายทุน ก่อให้เกิดการผูกขาดทรัพยากร ทั้ง ยา เวชภัณฑ์

2.2 ลัทธิชาตินิยมใหม่ ทำให้รัฐราชการลุแก่อำนาจ ด้วยความหวาดกลัวว่าจะมีภาพลักษณ์ว่าที่ไม่มีความสามารถ จึงก่อให้เกิดการควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวด

ลักษณะการผูกขาดความปลอดภัย

1.ด้านสุขภาพกาย-จิตใจ (ด้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ)

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผูกขาด คือ

1.1 เกิดการผูกขาดการเข้าถึงยา และเวชภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์ของรัฐราชการปรสิต เช่นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็จะมีการผูกขาดการนำเข้าวัคซีน  การผูกขาดการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ  การร่วมมือกับบริษัทยา

1.2 เชิดชูหรือออกรูปแบบทางศีลธรรม ที่จะสามารถชี้ว่าประชาชนละเมิดฝ่าฝืน จึงทำให้รัฐราชการไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน

2.ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ)

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผูกขาด คือ

2.1 ทำงานถวายหัวแก่ระบบราชการ(เจ้าขุนมูลนาย)โดยมีประชาชนเป็นทรัพยากร เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง  ไร้วี่แววซึ่งการโอกาสเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงาน หรือเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลของประชาชน  ชุมชน  องค์กรประชาสังคม สื่อมวลชน  และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

2.2 นำข้อมูลที่ไร้ความรับผิดชอบสำหรับจัดทำงบประมาณ  เพื่อการบรรเทาสงเคราะห์ แย่งยึดภารกิจทุกพื้นที่ ไม่ใสใจระเบียบกฎเกณฑ์แนวทางที่ตนละเมิดเขียนขึ้น

3.วิถีชีวิต/วัฒนธรรม (ด้านความปลอดภัยทางสังคม  ความมั่นคงต่างๆ)

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผูกขาด คือ ประกาศให้หยุดกิจการ การห้ามออกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด เปลี่ยนแปลง/กำหนดวิถีชีวิต

บทสรุป

จากปี 2557 ที่รัฐบาล คสช.ของสลิ่ม กปปส.ได้เข้ามาบริหารประเทศ จนถึงปีปัจจุบัน รายจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.2 +สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ(ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินสำรองจ่ายเข้ากองทุน) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.56 โดยการเขียนกฎหมายให้สามารถขยายอาณาจักร (หน่วยงาน/คนเจ้าหน้าที่/การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สิน) ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เพื่อตอบแทนแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้ร่วมกันกดขี่ประชาชนด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง

การปลดภาระการผูกขาดดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยกลไกทางการเมืองเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทางการปกครองให้ภาครัฐดำเนินงานดำเนินภารกิจตามการผูกขาดความปลอดภัยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ต้องเอาข้าราชการมาอยู่ใต้การบังคับบัญชาของประชาชนอย่างเป็นรุปธรรมใหม่

---------xxxxxxxxxxx-----------

Facebook FanBox