ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805731

การจัดการภัยพิบัติ

More Articles...

การแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

สภาพปัญหาน้ำท่วมขัง (น้ำรอการระบาย ที่เป็นวาทกรรมของรัฐบาลเผด็จการทหารเฒ่าผลิตออกมาตบหัวประชาชน เอ๊ยน้ำรอการระบายอย่าเรียกน้ำท่วม อยู่เฉยๆ เดี๋ยวมันก็ระบายเหือดหายไปเอง)

สภาพนิเวศที่แท้จริงหรือปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเตรียมการเรื่องการระบายนำ้ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับปริมาณนำ้ฝนที่ตก และปริมาณพื้นที่แอ่งกระทะ (พื้นที่ที่ไม่สามารถระบายนำ้ออกได้ตามธรรมชาติ(ไหลไปท่อระบายน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือลำคลองตามธรรมชาติ))

อ่านเพิ่มเติม...

เตี้ยนหมู่ พญามารรัฐราชการ

เตี้ยนหมู่สู่แดนกะลา

จากกรณีพายุ "เตี้นหมู่" มีเส้นทางผ่านประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ได้ทำให้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศมีปริมาณฝนตกหนัก ประชาชนได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่า "น้ำรอการระบาย"  ซึ่งจะต้องเรียกว่า "นำ้รอปัญญา"


อ่านเพิ่มเติม...

การตัดสินในในภาวะวิกฤต : Black Box Model แบบกล่องดำ

การตัดสินใจในภาวะวิกฤต มี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 แบบท่านขุน รูปแบบที่ 2 แบบคำบอกเล่าประจบเอาหน้าเอาใจ รูปแบบที่ 3 แบบกล่องคำ ซึ่งแบบกล่องดำมีลักษณะในการตัดสินใจ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บทเรียนการรับมือการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากกรณีโควิด 19

บทเรียนการรับมือการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากกรณีโควิด 19 ในประเทศเทศไทย ตั้งแต่ ต้นปี 2563 ถึงต้นปี 2565 จากการที่รัฐบาลไทยนิ่งนอนใจต่อสัญญาณวิกฤต ไม่เตรียมพร้อมรับมือ  ดำเนินการเพียงการตั้งรับแบบปัดข้อเท็จจริงการระบาดไว้ใต้พรม  ให้มีกักตัว  มีการประกาศปิดพื้นที่บางแห่ง ซึ่งดูเหมือนรัฐบาลจะโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้ดีจนทั่วโลกยกย่องชมเชยhttps://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2149693

อ่านเพิ่มเติม...

การสรรสร้างพื้นที่ความปลอดภัยจากโควิด 19

การสรรสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 เนื่องจากไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ โดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งใจผลิตความสัมพันธ์นี้ขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยหรือปฏิเสธความสัมพันธ์นี้หรือยุติความสัมพันธ์นี้ มีแนวทางที่มนุษย์จะต้องดำเนินการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การสื่อสารความเสี่ยงกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต

คนส่วนใหญ่จะมีการสื่อสารความเสี่ยงอยู่เป็นประจำ โดยจะประเมินความเสี่ยง (risk assesement) อย่างอัตโนมัติ และมีความต้องการที่จะจัดการความเสี่ยง (risk management) มิให้ตนเองได้รับผลกระทบหรือได้รับอันตราย ที่กล่าวมานั้น บางคนไปทักถักทอว่าเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤต  ซึ่งการสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการสื่อสารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม...

การมองอนาคตสาธารณภัย

สถานการณ์ของสาธารณภัยในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว ในขณะที่แนวความคิดระบบสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบการศึกษายังคงได้รับอิทธิพลจากโลกในยุคศตวรรษที่ 20 ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์ อธิบาย คาดการณ์ ออกแบบ และสื่อสารอนาคต ที่จะอยู่ร่วมกับสาธารณภัยอย่างสมเหตุสมผล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของปัจเจกบุคคล องค์กร ชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ  “คนที่อยู่ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป แต่ทำแบบเดิมซ้ำ ๆ แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม ก็ไม่ต่างกับ คนที่อยู่ภายใต้บริบทเดิม ทำแบบเดิมซ้ำ ๆ แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ใหม่”

อ่านเพิ่มเติม...

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นสาธารณภัยหรือไม่

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโน่า-2019 เป็นสาธารณภัยหรือไม่  คำตอบคือ เป็นสาธารณภัย ตามความหมายของสาธารณภัยในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  ที่ให้ความหมายของสาธารณภัย ไว้ในมาตรา 4 ว่า “สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu

อ่านเพิ่มเติม...

การตัดสินใจในภาวะวิกฤต : แบบรับคำบอกเล่ามาปฏิบัติ

รูปแบบการตัดสินใจในภาวะวิกฤตมี 5 รูปแบบ แบบที่ 1 เรียกว่าการตัดสินในภาวะวิกฤตแบบท่านขุน แบบที่ 2 ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เรียกว่าแบบรับคำบอกเล่ามาปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

การตัดสินใจในภาวะวิกฤต : แบบท่านขุน

รูปแบบการตัดสินใจในภาวะวิกฤตมี 5 รูปแบบ การตัดสินในภาวะวิกฤตแบบท่านขุนจะเป็นรูปแบบแรกที่จะกล่าวย่อๆ  สั้นๆ ให้ทราบ กล่าวคือ การตัดสินใจในรูปแบบนี้จะไม่หาข้อมูลอะไรทั้งสิ้น จะตัดสินใจโดยอาศัยการประมวลความคิดของตนเองล้วนๆ (สังขาร) คิดเองเออเอง เข้าใจไปเอง สรุปเอาเอง การแจกแจงที่จะทำให้เราพอจะเข้าใจการตัดสินในในรูปแบบนี้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ระดับความเปราะบางและประเภทความเปราะบางต่อภัยพิบัติ

เนื่องจากความเปราะบางมีนิยามว่า "สถานภาพที่เป็นอยู่หรือระบบนิเวศที่เป็นอยู่เปิดรับความเสียหายหรือความสูญเสีย"  ดังนั้น ระดับความเปราะบาง จึงหมายถึง การกำหนดปริมาณมากน้อย/สูงต่ำของความเสียหายหรือความสูญเสียทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สภาพนิเวศสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมที่เป็นผลจากการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างไร ในงานสาธารณภัยนั้น สถานการณ์ฉุกเฉิน จะหมายถึง สถานการณ์การบริหารจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมและระหว่างเกิดเหตุสาธารณภัยจนบรรลุเป้าหมายภายใน 48 ชั่วโมง หลัง 48 ชั่วโมงต่อไปก็เป็นเป็นการบรรเทา . ฟื้นฟู ,สร้างใหม่ต่อไป   ถ้าไม่สามารถรับมือให้ปลอดภัยได้ภายใน 48 ชั่วโมงจะไม่เรียกว่า สถานการณ์ฉุกเฉิน  และหลายๆ เหตุการณ์แต่พ้น 48 ชั่วโมงไปแล้วก็ไม่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นสถานการณ์ขณะเกิดสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม...

หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย

หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย นักจัดการภัยพิบัติจะต้องยึดหลักการและตระหนักถึงความสำคัญของหลักการดังต่อไปนี้

1. ประเมินความต้องการจำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการจัดการสาธารณภัย ประกอบด้วย

1.1 ความตระหนักของสังคมอยู่ในระดับใด ถ้าอยู่ในระดับต่ำก็จัดแผนงานโครงการสร้างความตระหนักให้สูงขึ้น

1.2 นโยบายของรัฐที่ก้าวหน้าทันสมัย  ส่วนมากพวกนักจัดการภัยพิบัติในประเทศด้อยพัฒนาก็จะมีนโยบายที่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนคนในชาติ ภายใต้การแสดงบทนักบุญ ชูกมลมือถือสากปากถือศีลมือตีนถือของต้อนของแจก

อ่านเพิ่มเติม...

สถานการณ์วิกฤตและการจัดการสถานการณ์วิกฤต

สถานการณ์วิกฤตอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้หรือผลที่คาดไม่ถึงจากเหตุการณ์บางอย่าง  ไม่ว่าในกรณีใดวิกฤตแทบจะต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อจำกัดความเสียหายหรือผลกระทบต่อความปลอดภัย ต่อชื่อเสียง

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการบริหารสถานการณ์วิกฤตกรณีโรคระบาด

แนวทางการบริหารสถานการณ์วิกฤตกรณีโรคระบาด  ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงกระบวนการดำเนินการบริหาร เพียงจะกล่าวถึงแค่เป้าหมายในการบริหารสถานการณ์ ซึ่งมีเพียง 2 เป้าหมายหลัก คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อจำกัดทางสังคมที่ทำให้การจัดการสาธารณภัยไม่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาของผม กับประชากรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในระหว่างมกราคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ในประเด็นหัวข้อการศึกษา "ข้อจำกัดทางสังคมที่ทำให้การจัดการสาธารณภัยไม่มีประสิทธิภาพ"  พบว่าคัวแปรอิสระที่สามารถทำนายตัวแปรตาม (ข้อจำกัดทางสังคมที่ทำให้การจัดการสาธารณภัยไม่มีประสิทธิภาพ)ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  มี 3 ตัวแปร  คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรเทาสาธารณภัยที่ยั่งยืน

การบรรเทาสาธารณภัยที่ยั่งยืนสืบไป มีอยู่ 2 ประการ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุสู่ความปลอดภัยพิบัตินิรันดร์กาล ได้แก่

1.พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความสามารถตอบสนองต่อผลกระทบหรือช่วยเหลือตนเองได้ มากกว่าที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกพื้นที่และความช่วยเหลือนั้นขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญเร่งด่วนของความต้องการจำเป็นด้านมนุษยธรรมซึ่งต้องได้รับการพิจารณาเตรียมพร้อมก่อนภัยพิบัติ ไม่ใช่การเผชิญสถานการณ์ (อย่าให้มีการเผชิญสถานการณ์)

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2545 ประเทศไทยได้ตราอำนาจการจัดการภัยพิบัติขึ้นใหม่ โดยจัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางขึ้น พร้อมทั้งจัดโครงสร้างหน่วยงานรัฐในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้นกำกับองค์กรให้มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และในแต่ละห้วงเวลาก็จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นเพื่อกำกับรวบรวมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (เท่านั้นเพราะไม่ค่อยชี้แนวทางใหม่ๆ ของแผนฯ มากนัก ไม่พอที่จะเป็นเครื่องมือในการบรรลุสู่ความนิรภัยได้)

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox