logo

Friday 11th of July 2014

การตอบโต้ภัยพิบัติ


feed-image Feed Entries
Home ระเบียบ/กฏหมาย
ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบ/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สิงห์ภูพาน (๑)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554

2. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556

5.หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552

6. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการกำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กและเฉพาะหน้า ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2548

7. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ.2552

8. ข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

9. คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

10.หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2543

11. พรบ.สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย มาตรา 30

การดำเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ตามนัยมาตรา ๓๐  แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๑.๑ สำรวจความเสียหายจากสาธารณภัย

- กรณีผู้ประสบภัยเป็นบุคคลธรรมดา ใช้แบบ บ.ส.๑

- กรณีผู้ประสบภัยเป็นนิติบุคคล ใช้แบบ บ.ส.๔

๑.๒ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน (ตามแบบ บ.ส.๒)

- กรณีผู้ประสบภัยเป็นบุคคลธรรมดา ใช้แบบ บ.ส.๒

- กรณีผู้ประสบภัยเป็นนิติบุคคล ใช้แบบ บ.ส.๕

๑.๓ ออกหนังสือรับรองตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู ซึ่งมี ๒ ประเภท

- หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีความเสียหาย (บ.ส.๓) แนบท้าย

- หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล โดยมีบัญชีความเสียหาย (บ.ส.๖) แนบท้าย

๑.๔ ออกหนังสือรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการร้องขอสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ โดยใช้แบบหนังสือรับรองตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอนุโลม

๒. กรณีเอกสารราชการสูญหายเนื่องจากสาธารณภัย และผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ประสบภัย

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการร้องขอนั้น แจ้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ

- ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการให้ใหม่ตามหลักฐานที่มีอยู่ในครอบครองของตน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แล้วส่งมอบให้ผู้ประสบภัย หรือส่งมอบผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้แจ้ง

13.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

-ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบ

-การสอบถามข้อสงสัย

- ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

- ยกเลิกฉบับ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552

- จังหวัดมีวงเงินเชิงป้องกันฯ 10 ล้านบาทต่อทุกภัย และขยายวงเงินไม่ได้ ไม่ต้องมีประกาศเขตฯ

- จังหวัดมีวงเงินเชิงบรรเทาฯ 20 ล้านบาทต่อทุกภัย และขอขยายวงเงินต่อกระทรวงการคลัง เป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน การซ่อมแซมไม่เกินสภาพเดิม  ห้ามก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคถาวร หรือก่อสร้างใหม่

- ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. มีอำนาจประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

- โรคระบาดสัตว์และพืชทุกชนิด ไม่ว่าจ่ายเงินสด/ซื้่อสารเคมี ให้ใช้งบปกติของกระทรวงเกษตรฯ

ถ้าไม่เพียงพอ ให้ใช้เงินทดรองของปลัดกระทรวงเกษตรฯ

- ก.ช.ภ.จ. ไม่มีอำนาจสำรวจความเสียหาย ให้ อปท. สำรวจ ผ่าน ก.ช.ภ.อ. ก่อนทุกครั้ง

- ห้ามใช้มติเวียน เนื่องจากไม่มีองค์ประชุม

- หน่วยงานสังกัดกลาโหม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด ต้องใช้เงิน สป.กลาโหม ใช้เงินของผู้ว่าฯ ไม่ได้

- สำนัก/กอง/ศูนย์ ปภ.เขต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด ต้องใช้เงินกรมป้องกันฯ

ใช้เงินผู้ว่าฯ ไม่ได้

- ฟ้าผ่า และอุบัติเหตุ ไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบนี้

- รายการใดไม่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน   และใช้เวลาดำเนินการหรือช่วยเหลือ เกิน 7 วัน

ให้จัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- อำเภอ จังหวัด กรมป้องกันฯ ส่งเอกสารขออนุมัติเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองของจังหวัด

ถึงสำนักงบประมาณ รวมแล้วภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่รับเงินจากคลัง

15.แนวทางการควบคุมวงเงินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

Share
LAST_UPDATED2
 


ข่าวภัยธรรมชาติ

Natural Disasters News -- ScienceDaily
Natural Disaster News and Research. Earthquakes, volcanic eruptions, landslides, tsunamis and other natural disasters. Research past events, review predictions by scientists and learn how disaster relief can be most effective.
Natural Disasters News -- ScienceDaily

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.