ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958233

รู้ภัยใกล้ตัว

More Articles...

การค้ามนุษย์กับสาธารณภัย

ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร ผู้คนสาละวนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองพอจะไขว่ขว้ามาได้ จมปลักอยู่กับการเอาชนะธรรมชาติเพียงเล็กๆ น้อย (แต่ผลกระทบมากมายมหาศาลเมื่อรวมจากการกระทำของทุกๆ คน) อีกทั้ง ระบบการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นสูงและนายทุนใหญ่ ที่มีผู้กุมอำนาจในรัฐราชการ ได้หลอมรวมให้ขบวนการใต้ดินขบวนการสีเทาต่างๆ มีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย  ยากที่จะถูกโค่นถูกรื้อปรับถูกเอาผิดยกเลิกไปได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะการค้ามนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

การตัดไม้ทำลายป่า

ข้อมูลจาก Scientific American ระบุว่าการตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เพื่อปลูกพืชเลี้ยงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการกระทำดังกล่าวทำให้เพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศมากกว่าค่ารวมทั้งหมดที่เกิดจากรถยนต์ เครื่องบินอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้นสัตว์เหล่านั้นปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นก๊าซทำให้เกิดสภาพเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง พร้อมกับการเรอ การหายใจ การตด และมูลสัตว์ก็ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซต์ที่เป็นก๊าซทำให้เกิดสภาพเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยพิบัติอีกหนึ่งประเภทคือการเดินบนเส้นทางการสูญพันธ์

ด้วยเราไม่เคยถูกสอนให้สังเกตุวิกฤติการณ์ รวมทั้ง การสอนให้ติดตามรับรู้แรงกดดันเพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้มีความต้องการจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาพบว่าโลกเรามีการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ (mass extinction) มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง และทุกครั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญการสูญพันธ์ครั้งต่อไป นักวิทยาศสาสตร์ทั่วโลกต่างเห็นพ้องกันว่าจะต่างจากทุดครั้งคือ " 5 ครั้งที่ผ่านมาเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ครั้งที่ 6 น่าจะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์"https://www.thairath.co.th/scoop/1458016

อ่านเพิ่มเติม...

อะไรบ้างที่ถือเป็นความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

อะไรบ้างที่ถือเป็นความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ก็ต้องบอกว่าสรรพสิ่งที่มีลักษณะทางกายภาพที่พร้อมจะปฏิสัมพันธ์กันอันส่งผลให้มนุษย์ได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์ประกอบที่จะปฏิสัมพันธ์กันให้เกิดความเสียหาย นั้น  แยกเป็นลักษณะกว้างๆ ได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

การรายงานสถานการณ์วิกฤตนำ้ท่วม

เราจะได้ยิน การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงปี 2561 เป็นต้นมาว่า วิกฤตน้ำ้ท่วมหนักที่สุดในรอบ 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40 ปีบ้าง  ได้ยินบางคนบอกว่านักข่าวถามชาวบ้านที่มีอายุมากๆ ในพื้นที่  แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่นะครับ เขาเอามาจากการตรวจวัดปริมาณนำ้ท่วมฝนในช่วงเวลาต่างๆ  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox