ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958248

นวัตกรรมภัยพิบัติ

More Articles...

โซเซียลมีเดียกับสาธารณภัย

สังคมไทยมีการใช้โซเซียลมีเดียกันเป็นจำนวนมาก  มีจำนวนบัญชีที่เปิดกับ Facebook มากประเทศหนึ่ง อยู่ในลำดับ 10 อันดับแรกของประเทศในโลก  รวมทั้งยังนิยมใช้โซเซียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกมาก เช่น Twitter , Line ,instagram , Tiktok เป็นต้น  กฎเกณฑ์การใช้กว้างๆ มี 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

ส่องปฐพีจับชีพจรโลก : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ปี 2563 รัฐบาลกู้เงินมหาศาล 1.99 ล้านล้านบาท ประมาณสี่แสนล้านบาทก็จะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นคนเสนอโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้  มุมมองที่จะพัฒนาพลันก็มุ่งไปที่ประชาชนยังไม่รู้ (ออกไปเสนอว่ากรมเราทำอะไร  มี พ.ร.บ. มีองคค์กรอะไรบ้าง (เวลาเกิดเหตุการณ์จริงก็เดี๊ยงทุกที (แบบสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองซื่อบื้อ) อุทกภัยคือไร  ภัยแล้งคือไร  องค์ประกอบของไฟ โชว์ปิดถังก๊าซ  พากันวิ่งวุ่นอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย (แต่ไม่เคยเสนอ/ร่วมกันคิดว่าเวลาที่จะไม่ปลอดภัย) )

อ่านเพิ่มเติม...

การช่วยเหลือภัยแล้ง : การวัดความแห้งแล้ง

การให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ประเทศไทยประเมินจากรายงานความต้องการ http://dn.core-201650_1.pdf มาใช้ในการตัดสินใจใช้งบประมาณในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ดูแปลกแยกไปจากสภาพสังคมอย่างยิ่ง อย่างเช่น ใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือในการฝึกอบรมอาชีพเสริมในช่วงภัยแล้ง (ผ่านการอบรมแล้วก็ไม่มีระบบกลไกส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ทำให้แทบไม่เกิดการนำไปประกอบอาชีพในหมู่ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งเลย)

อ่านเพิ่มเติม...

การวิจัยจากงานประจำด้านสาธารณภัย

การวิจัยจากงานประจำด้านสาธารณภัย มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะมีประเด็นให้ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง โดยครอบคลุม 18 ประเภทภัย ในแต่ละประเภทภัยก็มีกลุ่มเนื้อหาที่หลากหลาย และสามารถดำเนินการได้ทั้ง

1.การวิจัยเชิงปริมาณ

2.การวิจัยเชิงคุณภาพ

3.การวิจัยเชิงบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องมือท้องถิ่นปลอดภัยพิบัติ : เครื่องมือที่ 1 พื้นที่ไม่ปลอดภัย

พื้นที่ไม่ปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันสำรวจชุมชนของตนเองว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่จะไม่ปลอดภัยจากนำ้ท่วม นำ้แล้ง ไฟป่า ไฟลามทุ่ง ไฟไหม้ในพื้นที่การเกษตร อุบัติเหตุทางถนน  ภัยจากสารเคมีรั่วไหล  ภัยจากการก่อการร้าย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความไม่สงบสุขในชุมชนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

การสร้างนวัตกรรมป้องกันสาธารณภัย

การสร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันสาธารณภัยให้เกิดขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 Self Awekening

เป็นการค้นหาอดีตร่วม เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการป้องกันสาธารณภัย ด้วยการสืบค้นข้อมูลในอดีต ประวัติศาสตร์ คำบอกเล่า  ความเป็นมา  สถิติจากแหล่งต่างๆ  รวมทั้งค้นหาแกนนำ แกนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายให้ได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง  อาจข้ามจังหวัดข้ามอำเภอ ให้ยึดถือตามกายภาพพื้นที่เป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉิน

ในการเผชิญสถานการณ์สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่้เกิดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์  ซึ่งหน่วยปฏิบัติจะต้องแยกให้ออกจากยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน  หรืออาจกล่าวได้ว่ายุทธวิธีเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ  ส่วนกลยุทธ์เป็นหน้่าที่ของผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ลักษณะบ่งชี้เมืองขวางน้ำ

การขยายตัวของชุมชนเมืองก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอุทกภัยขึ้น โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะไม่ใช่พื้นที่ชุมชนเมืองที่เป็นต้นเหตุ แต่เป็นชุมชนชนบท ภายใต้รัฐราชการที่เข้มแข็ง จึงยากที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหรือพลวัตที่นำไปสู่ความยั่งยืน ในอนาคตจะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการบรรเทาผลกระทบ

อ่านเพิ่มเติม...

ความหมายของการอยู่รอดปลอดภัย

ความหมายของการอยู่รอดปลอดภัย คือ การที่ความเสี่ยงภัยพิบัติจะสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสมดุลที่ยั่งยืน มนุษย์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พื้นที่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย

พื้นที่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย โดยในพื้นที่หนึ่งๆ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือการจัดการศึกษา  ทางอ้อมมีหลากหลาย เช่น การสร้างนิยามความหมายกลุ่ม การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และการผลิตซ้ำอุดมการณ์ วัฒนธรรมและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

อุปทานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ต้องการหัวเชื้อจากอุปทานในการก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยเริ่มจากปัจเจกบุคคลสู่สาธารณชน content หลักๆ ที่จะต้องปรากฏขึ้นจะประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ใช้สถิติศึกษาปฏิรูปการสอนเด็กให้มีวัฒนธรรมปลอดภัย

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ควรมีในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้สถิติศึกษาสำหรับเรียนรู้ความไม่ปลอดภัย อันตรายรอบด้านที่มนุษย์ประสบหายนะ ให้เชื่อมโยงสภาพแวดล้อมรอบๆตัว  ซึ่งถ้าห่่างตัวไปจะกลายเป็นอีกศาสตร์สาขาหนึ่งคือ ระบาดวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าภัยพิบัติ

การศึกษาปัญหาภัยพิบัติของไทย ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาจากเรื่องเล่าของผู้ที่มีประสบการณ์ประสบภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะสร้างความจริงที่หลากหลายปรากฏออกมา ให้เป็นที่รับรู้และให้กรอบสำหรับทำความเข้าใจบรรทัดฐานซึ่งอยู่เบื้องหลังการให้การบอกเล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ประสบภัยพิบัติ พอใจหรือเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนกับการให้ความช่วยเหลือของเรา  แนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ  มีแนวทาง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ลางภัยพิบัติ

มีการสังเกตพฤติกรรมสัตว์เทียบสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับฟ้าฝน ของบรรพบุรุษสังคมไทย พบลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหลายประเภท

อ่านเพิ่มเติม...

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณภัย

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณภัย มีความจำเป็นใหม่ของการบริหารจัดการสาธารณภัยยุคต่อไป โดยที่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ ต้องมีการดำเนินงานที่เสนอข้อมูลที่หลากหลายให้สาธารณะพิจารณาร่วมกัน. เพื่อให้เกิดความตกลงใจ. หรือพันธสัญญาร่วมกัน.  มีการตรวจสอบผลกระทบอย่างรอบด้าน.  กำหนดอัตตลักษณ์ที่ปราศจากความขัดแย้ง ไม่พร่ามัว. ไม่แบ่งแยก. แต่เป็นอัตตลักษณ์ที่สร้างแรงสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม...

จุดกำเหนิดการจัดการภัยพิบัติในชุมชน

จุดกำเหนิดของการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ได้ถือกำเหนิดขึ้นจากแนวคิดในการดำเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชน  ที่จะบรรลุุเป้าหมายต้องเห็นสิ่งต่างๆ  เหล่านี้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันภัยพิบัติ : พื้นที่ยังชีพ

เขตพื้นที่ชนบทของไทยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ยังชีพประจำชุมชนหมู่บ้าน  ซึ่งธรรมชาติสร้างไว้ให้ โดยชาวชนบทได้ปรับตัวในการดำรงชีพ

สร้างภูมิปัญญาประยุกต์วิถีชีวิตประจำวันพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox