ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849688

นวัตกรรมภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานราชการ

วิธีการ มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของหน่วยงานราชการ

1. ก่อนการเกิดสาธารณภัย ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนทัศน์ร่วมกันของหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานประสานงาน ดังนี้

1) สร้างกระบวนทัศน์ในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันของจังหวัดว่า “ภัยพิบัติต้องเกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้น ต้องมีการวางแผนการรับมือโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางการเมือง”

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox