ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805724

องค์กรภัยพิบัติ

More Articles...

เร็วสุดในสยามยามเกิดภัยพิบัติ

เร็วสุดๆ ในสยามยามเกิดภัยพิบัติ (ต้องยกให้รัฐปรสิต)

แนวคิด Dr.Dan Can Do Early Pre-Crisis Manaement  ที่มี 5 ขั้นตอนรอดพ้นจากวิกฤตเป็นไปได้สูง คือ

1. จับสัญญาณวิกฤตได้เร็วสุด (Early Warning Signal Detection)

2. รวบรวมข้อมูลได้เร็วสุด (Early Information Collection)

3. วิเคราะห์คาดการณ์วิกฤตได้เร็วสุด (Early Foresight Analysis)

4. วางแผนป้องกันวิกฤตได้เร็วสุด (Early Prevention Plan)

5. ปฏิบัติการก่อนวิกฤตได้เร็วสุด (Early Pre-Crisis Action)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่องรอยความโหล่ยโท่ยของส่วนราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คนทำงานราชการส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นทำถูกระเบียบถูกแนวทางของคุณงามความดีต่อประเทศชาติโดยสามารถที่จะสร้างกฎระเบียบมาให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม หรือดูแลให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบ ซึ่งเป็นทัศนคติของข้าราชการของประเทศโลกที่สาม ดังนั้น การบริหารงานของเหล่าข้าราชการประเทศโลกที่สาม เราสามารถจะสามารถพิจารณาเห็นร่องรอยความโหล่ยโท่ยของการบริหารงานได้ไม่ยากนัก  ดังเช่น การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เราสามารถสังเกตุเห็นร่องรอยความโหล่ยโท่ยจากการบริหารงาน ได้ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

โมเดลการพัฒนาบุคลากรสาธารณภัย

การใช้ SKKFF โมเดล ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณภัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ((พ.ศ.2561-2580) รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีแนวทางการใช้กระบวนงาน SKKFF โมเดล เพื่อพัฒนาต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ชอบผิดมากกว่าชอบถูก

สิ่งที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติต้องการ

แน่นอนว่าในยามประสบภัยพิบัติ ก็ต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้สามารถลดความสูญเสียหรือเบาผลกระทบให้ได้รับน้อยที่สุด แต่ในยามที่ไม่ประสบภัยพิบัติพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติยังมีความต้องการจำเป็นในการรับรู้รายละเอียดความเสี่ยงภัยพิบัติจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ  ภาครัฐอ้างความชอบธรรมของตนเองที่คงอยู่รับเงินภาษีจากประชาชนมาทำงานตื้นๆ เพียงชี้ความผิดของประชาชนชี้ไปที่ความผิดปกติของธรรมชาติ มีปัญญาทำเท่านั้นจริงๆ และไม่เคยเห็นว่าจะมีปัญญาทำมากกว่านั้นได้สักที  เช่น ปัญหาเมาแล้วขับ สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นักเรียนแท้ๆ ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนสาม หรือปิกอัพบรรทุกคนข้างท้าย เรื่องพวกนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำสั่ง หรือการตั้งด่านตรวจ หรือการเอาความเป็นคนดีหรือความดีมาอ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ถุงดำคลุมหัวประชาชน

การผลิตซ้ำพฤติกรรมคลุมหัว

จากกรณีข่าวดังของวงการรัฐราชการรวมศูนย์ในปี 2564 ถือเป็นความซ้ำซากและผลิตซ้ำตลอดเวลาของรัฐราชการ โดยที่เหตุการณ์ที่ 1.ที่ สภ.ใหญ่กลางเมืองนครสวรรค์ผู้ชายคนหนึ่งถูกพลาสติก 6 ชั้นซ้อนกันคลุมหัวทุบตีทรมานจนตาย  https://www.benarnews.org/thai/news/th-custody lการผลิตซ้ำคือ (เหตุการณ์ที่ 2) การที่ สตช. คนไทยทั้งหลายถูกเอาพลาสติกคลุมหัว12 ชั้น เพื่อกล่อมคนไทยทั้งชาติให้เห็นศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ของ สตช.ที่จะยังอยู่เรียกค่าคุ้มครองต่อไป ไม่ต้องไปอยู่ อปท.แต่ละจังหวัด https://www.posttoday.com/social https://www.thaipost.net/main/detail/114789

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox