ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849621

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : หมอตี๋ หมอเถื่อนยัดยากล่อมประสาท

เราจะไม่สามารถเข้าใจมูลเหตุของภัยพิบัติได้เลย หากไม่กลับไปทำความเข้าใจบริบทความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3 ส่วนหรือ 3 ประเด็น คือ ประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์อนาคต ประวัติศาสตร์เพื่อปัจจุบัน  และประวัติศาสตร์เพื่ออดีต

1.ประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์อนาคต

ประวัติศาสตร์ฯ ลักษณะนี้องค์กรปรสิตพยายามจะบิดเบือนให้ถึงที่สุด  โดยไม่แยแสการรวบรวมข้อมูลความขัดแย้งมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและใช้หลักสถิติในการศึกษาเพื่อคาดการณ์อนาคตเพื่อที่จะได้ด้วยความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามแนวคิดของ Ray Dalio เชื่อว่าทุกๆ อย่างในโลกนี้มีระบบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามซ้ำไปซ้ำมา และจะเวียนมาตามรอบเวลาด้วย ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์จะทำให้เราค้นหาระบบที่ซ่อนอยู่นี้ได้ (พวกเอ็งรู้ข้าก็อดแดกซิว่ะ) เพื่อรับมือกับรูปแบบนั้นๆ ที่จะเกิดซ้ำในอนาคต จากการประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขต่างๆ  จัดระบบรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ของระบบที่ซ่อนอยู่ และนำไปสอบทานกับข้อมูลที่เก็บได้ย้อนหลัง ทำให้เขาสามารถสร้างสูตรคำนวณหรือวิธีคิดขึ้นได้ตรงกับสถานการณ์

2.ประวัติศาสตร์เพื่อปัจจุบัน

เป็นการวิพากษ์ความขัดแย้งให้ปรากฏชัดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล เป็นการเขียนข้อสรุปจากการเรียนรู้ความขัดแย้ง และทบทวนข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อสร้างแนวทางใหม่เพื่อให้เราเสียหายน้อยที่สุด ไม่ตกอยู่ในสภาวะสังคมที่รับรู้ประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลย  ถ้าประวัติศาสตร์อันนี้ไม่เกิดขึ้นก็ยากที่ประวัติศาสตร์ตามข้อ 1 จะเดินไปได้

3.ประวัติศาสตร์เพื่ออดีต

(เป็นที่ชื่นชอบที่ซู๊ดขององค์กรปรสิต)ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้การผูกขาดประวัติศาสตร์ด้วยมุมมองเดียวของตน นำความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมาสร้างอาณาจักรของตนเองภายใต้การกดขี่ประชาชน ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เพื่ออดีตของประชาชนแต่เพื่ออนาคตที่อ้วนถ้วนสมบูรณ์จนพุงกางของพรรคราชการ ที่มักจะชี้ว่าเห็นไหมความทุกข์ยากลำบาก หายนะจากภัยพิบัติ องค์กรเราต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยเงินงบประมาณด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยบุคลากรยศใหญ่ยศสูงนั่ง ฮ.มาดูลาดเลาไว้ส่องหาการช่วยเหลือที่แสนวิเศษทั้งเบื้องหน้าและในอนาคตที่แอบแฝงด้วยการงาบ โดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไปผสานสัมพันธ์กับเครือข่ายพรรคราชการขูดรีดศักยภาพขูดรีดทรัพยากรมาถมให้กับองค์กรตนเอง แทนที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นที่มีประสิทธิผลมากกว่า

แม้แต่ในวงการศึกษาเองก็ยังทำให้วิชาแห่งการพยากรณ์อนาคตกลายเป็นวิชาแห่งอดีตแช่แข็งที่เอามาอุ่นให้เรากินเป็นครั้งเป็นคราวโดยห้ามเปลี่ยนห้ามปรุง สื่อการสอนอาจจะพัฒนา แต่สาระนั้นก็มิได้เปลี่ยนไป เรารู้ถึงความกล้าหาญ ความสามารถ และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย แต่แล้วอย่างไรต่อ ความรับรู้นั้นช่วยอะไรเราต่อไปในอนาคตหรือไม่

สรุปว่า เราประสบปัญหาภัยพิบัติ แต่โดนหมอตี๋รักษา แล้วการหายจากโรคก็ต้องขึ้นกับโชคชะตางั้นหรา อยู่อย่างขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมและมีหมอตี๋มาเอารัดเอาเปรียบ อย่างปี 2563 ด้วยสรรพกำลังหลายหมื่นล้านแต่ก็เกิดน้ำไล่เรียงตั้งแต่ตอนเหนือภาคใต้ไปจนสุดตอนล่างภาคใต้ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911921

เรียกว่า นอกจากจะเจอความโหดร้ายจากธรรมชาติแล้ว ยังต้องเจอการไร้ความปราณีจากภาครัฐปรสิต

---------XXXXXX-----------

Facebook FanBox