ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958262

ราชการส่วนภุมิภาคกับภัยพิบัติ : ลัทธิอาณานิคมความปลอดภัยในยุคศตวรรษที่ 21

ลัทธิอาณานิคมจะเป็นการสถาปนาอำนาจของคนในพื้นที่หนึ่งให้มีอำนาจแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่หนึ่ง  https://www.researchgate.net/_Post-colonialism_and_Security และลัทธิอาณานิคมความปลอดภัยได้ถุกรัฐราชการรวมศูนย์ (ปรสิต)สถานปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่องานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิ่งที่เจ้าลัทธิอาณานิคมความปลอดภัยมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่

1.ประชาชนมีความมุ่งหวังกับตนฝากความหวังไว้กับตนในระยะสั้นๆ ไม่คิดที่จะคาดหวังให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ในระยะยาว  (ขอให้ได้ประโยชน์เป็นพอ (ไม่สนว่าเป็นลูกจ้างเขาซะด้วย))

2.รักษาความไม่เท่าเทียมของอำนาจ (disparity of power)ไว้ให้ยั่งยืน  ด้วยการอย่าให้ประชาชนได้รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจมากกว่า  ไม่เว้นแม้กระทั่งหน่วยงานในรัฐราชการด้วยกันเองที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของตนเอง (หากมีความเข้มแข็ง) ก็จะสร้างระเบียบกฎหมายออกมาควบคุมกำกับให้ต้องอยุ่ในอำนาจของตนเอง  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ราชการส่วนภุมิภาค(จังหวัด  สำนักงานต่างๆของราชการส่วนกลางในจังหวัด)

3.แอบอ้างว่าตนเอง(เจ้าลัทธิอาณานิคม (ราชการส่วนกลาง)) มีความเหนือกว่าประชาชนเหนือกว่าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งศักยภาพความสามารถ หรือแม้กระทั่งมีความเหนือกว่าทางอารยธรรมและศีลธรรม

ทำไมต้องตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น

1.หน่วยงานเดิมที่ให้การสงเคราะห์อยู่ไม่สามารถขยายขอบเขตงานให้มีผลประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม

2.การเรียกร้องอำนาจการปกครองที่มากขึ้นขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตนเองไม่สามารถที่จะเข้ามาก้าวก่ายได้สะดวก  ไม่เหมือนกับที่ตนเองสามารถแต่งตั้งคนไปทำหน้าที่ในหน่วยงานกำกับของตนเองทั่วประเทศ (เรียกส่วย/เรียกผลประโยชน์ตอบแทนได้สะดวก)

บทสรุป

เพื่อประชาชนคนที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นเพียงข้ออ้าง  ที่จริงก็เพื่่อผลประโยชน์  เร่งขยายหน่วยงานขยายงบประมาณมาสถาปนาอำนาจของตนเองในพื้นที่หนึ่งให้มีอำนาจแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่หนึ่ง https://library.oapen.org/bitstream/handl ที่แปลกคือ รู้สึกว่าประชาชนคนไทยมักจะยอมรับโครงสร้างนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เจ้าลัทธิอาณานิคมเขามิเพียงสร้างอารานิคมเฉพาะด้านความปลอดภัย เขาทุ่มสถาปนาอาณานิคมทางปัญญามานานศตวรรษแล้วhttp://msjo.net/hart/798-studymy.html

-----xxxxxxxx-------

Facebook FanBox