ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958220

ราชการส่วนภูมิภาคกับภัยพิบัติ : เปรียบเทียบการเรียนรู้ของคนในองค์กรเพื่อจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

 

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรู้เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนด้านภัยพิบัติของเจ้าหน้าที่องค์กรที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อีสานใต้ พบว่าจะมีการเรียนรู้ที่สวนทางกัน อนุมานได้ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นมากกว่าราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้

 

ราชการส่วนภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย

ราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าเฉลี่ย

การทำงาน

ฝึกฝนให้ตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า

4.9

ฝึกฝนให้เป็นที่พอใจคนในพื้นที่

3.5

ฝึกอบรม

เนื้อหาที่ให้เจ้าหน้าที่สนองนโยบายผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ

4.8

เนื้อหาที่ให้เจ้าหน้าที่อยู่ในกรอบปฏิบัติของราชการส่วนกลาง

4.6

คนอื่นสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสนองสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่ากับคนในหน่วยงานเดียวกันในจังหวัดอื่น

4.7

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนประชาชน

3.2

ตั้งกลุ่มเรียนรู้

ไปซ้อมนโยบายกับคนจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับนโยบายหน่วยงานตนเอง

4.9

ได้เรียนรู้จากวิพากษ์วิจารณ์กันในสภา

4.2

สอนคนอื่น

ฝึกฝนความชำนาญในการกำกับตามนโยบายผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

4.6

แทบไม่มีโอกาสสอนคนอื่นๆ น้อยมาก

3.4

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละประเด็น

สรุปผลการศึกษาวิจัย

จากค่าเฉลี่ยจากการศึกษา จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคมีการเรียนรู้ที่สนับสนุนรัฐราชการรวมศูนย์ (ปรสิต) ให้มีความเข้มแข็ง  ส่วนเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการเรียนรู้น้อยกว่าราชการส่วนภูมิภาค  แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงจนนำมาสรุปเป็นผลการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในพื้นที่

การกำจัดปรสิตก็คงยาก ดูเฉพาะการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรก็ดูทรงศักยภาพในการเกาะกินอย่างยิ่ง

------------xxxxxxxxxxx----------------

Facebook FanBox