ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981392
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

รางวัลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 

รางวัล " Prime Minister Road Safety Award "

 

อ่านเพิ่มเติม...

สารสนเทศเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ทุกวันนี้ อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 3 ของโลก(Estimated road traffic death rate per 100,000 population = 38.1)

จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกในปี 2013   รองจากประเทศนีอูเอ  และประเทศตองกา

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนนในมหาสารคาม

ปี ๒๕๕๖เป็นปีที่ ๒ แล้วที่ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน(๒๕๕๔-๒๕๖๓) ที่ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อประสบภัยจากรถ

ทันทีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ หรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขอให้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุด โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้บาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุจากรถ

อ่านเพิ่มเติม...

อาการง่วงขณะขับ

สัญาณเตือน "อาการง่วง" ในขณะขับรถ  ที่จะทำให้ผู้ขับขี่รู้ว่าตนเองมีอาการ "ง่วง" มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประสิทธิผลของการทำงานอุบัติเหตุทางถนน

กว่า ๗ ปี  ที่เราต่อสู้กับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง แต่ประเมินได้ว่ายังไ้ม่มีประสิทธิผล เนื่องจากขาดการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ความเข้าใจผิดๆ... ต้นเหตุอุบัติเหตุทางถนน

สาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนมักเกิดจากความเข้าใจผิดและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย ขอเตือนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

มูลค่าความเสียหายการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

เราจะเห็นการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาสุราที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่าสาเหตุที่คนจังหวัดมหาสารคามเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด คือเมาสุราแล้วขับขี่

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้หมวกนิรภัย

ความคิดเห็นในการใช้หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซต์ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และใช้เป็นประจำทุกวันจนกระทั่งวัยรุ่นบางคน อาจจะรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างถ้าวันไหนไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซต์  แต่ถึงแม้จะมีความรู้สึกอย่างนั้น แต่พฤตกรรมการขับขี่กลับละเลยหรือขัดกลับความรู้สึกไปเลย หากจะให้มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

การตายจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกเหนือจากช่วงเทศกาลที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการรณรงค์ ด้วยมาตรการ กิจกรรมและด้วยสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อมุ่งหวังให้คนไทย 64 ล้านคนได้ตื่นตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติอุบัติเหตุทางถนน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2556

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดบทเรียนเทศกาล

เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สิ่งจำเป็นประการหนึ่ง คือการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อหาข้อค้นพบใหม่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำมาเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุสงกรานต์ 57

เป็นความหายนะของอัตตลักษณ์สังคมไทยในช่วงวันสงกรานต์ และอาจจะเป็นช่วงหายนะของบางครอบครัว ไม่น้อยกว่าครึ่งพันครอบครัวในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox