ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981370
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ของหน่วยงานราชการที่พบเห็นมาเกือบสิบปีแล้วนั้น การดำเนินการภายในองค์กรต่างๆที่ร่วมกันรับผิดชอบ เท่าที่เห็นๆประชาสัมพันธ์ตามสื่อและการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามข้างถนน(การตั้งเต็นท์/นั่งประจำเต็นท์)ที่ผู้เขียนเดินทางผ่านไปมาทุกเทศกาล

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน หมายถึง วิธีการที่ระบุกฏเกณฑ์การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มคน เพื่อให้ทุกคนที่อยู่บนถนนปลอดจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบายการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 59

ซึ่งจากการทบทวนการปฏิบัติงานในอดีต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว เกิดจากปัจจัยสำคัญ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ป้องกันลดอุบัติเหตุยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างเส้นทางสายหลักพอสมควร เห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังออกคำสั่ง ออกค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ

มานั่งจ่อมจ่อ นั่งๆกินๆนอนๆในพื้นที่ ๑๖ ตารางเมตร เหมือนเดิม


อ่านผ่านๆ นโยบายในการดำเนินการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ เขาให้ตั้งจุดตรวจ(ผู้บังคับการเป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง)

หรือจุดสกัด(ผู้กำกับการมีอำนาจจัดตั้ง) ในการสนับสนุนของอำเภอ

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนชุมชนหมู่บ้านในการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อควบคุมกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง

แต่ที่เห็นไม่พบว่าจะมีด่านชุมชน ซึ่งก็ไม่ใช่ช่วงปกติด้วย  เป็นช่วงที่หมู่บ้านเพื่อนมีงานบุญประเพณีด้วย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งด่านชุมชนขึ้น

สอบถามคนในหมู่บ้าน มีคำตอบตอบว่าจัดตั้งจุดตรวจตำบลละแห่งโดย อปท.เกณฑ์อัตรากำลังจากหมู่บ้านต่างๆ ไปนั่งอยู่ในพื้นที่ ๑๖ ตารางเมตร

ซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ทำการของ อปท.

จึงไม่แปลกใจที่ถนนของประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน เป็นอันดับสองของโลก ขนาดว่ามีการชี้แจง

มีการออกข่าวกันใหญ่โต แต่แนวทางการปฏิบัติเหมือนอยู่คนละประเทศ นโยบายและข้อสั่งการอยู่ประเทศสหรัฐ อยู่อังกฤษ อยู่ญี่ปุ่น

แต่การปฏิบัติอยู่ในประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน อยู่ในซีเรีย

การตรวจสอบ สอดส่อง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบ สอดส่อง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นความจำเป็นยิ่งในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

การปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้และปรับตัวจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

การปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้และปรับตัวจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในปัจจุบัน ระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บ ไม่ว่า จะเป็นการจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานตนเองเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม...

การปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสคุณค่าในการใช้รถใช้ถนน

การปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสคุณค่าในการใช้รถใช้ถนน ในปัจจุบัน กระแสคุณค่าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมอบให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงพอที่จะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับที่ต้องการหรือเป็นไปตามที่อารยประเทศได้มอบคุณค่าแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชารัฐกับการสร้างการรับรู้อุบัติเหตุทางถนน

กลไกประชารัฐสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน

๑) กิจกรรมสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน

๑.๑) การแจ้งจุดเสี่ยง(บริเวณที่คนในชุมชนหมู่บ้านกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังสูงก็อาจจะพลาดพลั้งได้/จุดที่ผู้ขับขี่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง)ให้กับหน่วยงานของรัฐได้รับทราบและหาทางปรับปรุงแก้ไข

๑.๒) การร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : คน เครื่องจักร ความสัมพันธ์ที่ต้องแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แม้ภาครัฐจะเห็นว่าสำคัญเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายและแรงกดดันจากองค์กรภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ

แต่ภาคประชาสังคมยังไม่ตระหนักถึงสภาพความรุนแรงของปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธี Human capital

การประเมินความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนด้ วยวิธีการ Human Capital

Human Capital Approach หรือ วิธีการทุนมนุษย์ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักด้วยกนคือ ส ั ่วนแรกเป็ นมูลค่ารวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่องมาจากการสูญเสียทรัพยากรในปัจจุบันเช่น ค่าทรัพย์สินที่เสียหายค่ารักษาพยาบาลและค่าการจัดการที่เกิดขึ้นต่างๆ ส่วนที่สองเป็ นมูลค่ารวมของการสูญเสียรายได้และการผลิตงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่ งจะน ามาปรับลดให้เป็ นมูลค่าในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

เราจะขับรถโดยปลอดภัยได้อย่างไร คำตอบคือ เราต้องมีความรอบรู้เบื้องต้น 5 ประการ ดังต่อไปนี้ ให้พอเพียงที่จะอยู่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย คือ

1.รอบรู้เรื่องรถ

2.รอบรู้เรื่องทาง

3.รอบรู้เรื่องวิธีการขับรถ

4.รอบรู้เรื่องกฎจราจร

5.รอบรู้เรื่องมารยาท

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox