ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981381
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

สูญเสียหนึ่งสู่อีกหนึ่งชีวิตที่มั่นยืน

ในยุคที่ทุกอย่างเชื่่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต ในยุคที่ประสิทธิภาพการขัดเกลาทางสังคมไม่ได้มาจากการพรำ่สอนจากความทรงจำจากประสบการณ์ของตนหรือของกลุ่มคนเพียงน้อยนิด ที่ขาดมุมมองด้านสถิติของความน่าจะเป็น หรือแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ความอ่อนด้อยในการสื่อสาร

แม้ในปัจจุบันจะมีการสื่อสารอุบัติเหตุทางถนนทางสื่อมวลชนกันมากขึ้น ในช่องรายการทีวี  ในหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งแต่เดิมก็แทบจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตายขึ้นบาดเจ็บลดลง เกิดกลางคืนกลางวัน เกิดทางตรงทางโค้ง ตรวจจับการฝ่าฝืนมากขึ้น (โชว์การช่วยเหลือ การควบคุมจับดัดสันดาน)

อ่านเพิ่มเติม...

เมาแล้วขับขี่ : โทษทางวินัย

กรณีตัวอย่างบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจำนวน ๗๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

อ่านเพิ่มเติม...

ปั้นสังคมแห่งความปลอดภัยทางถนน

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน อันจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

มุมมองทางออกจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มืดมนในสังคมไทย

เมื่อมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น  เราควรต้องมองที่ระบบแทนที่จะมองหาคนผิด (นักแก้ไขปัญหาด้านนี้ของสังคมไทยมองหาคนผิดที่จะต้องบังคับควบคุมพฤติกรรมอย่างรุนแรง) และเราควรจะต้องมองหารูปแบบปกติที่มีความปลอดภัยบนท้องถนน โดยแยกให้เห็นรูปแบบ ๒ รูปแบบ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินบนท้องถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน (Emergency Medical Service System - EMS) ประกอบไปด้วยคนจากหลายหน่วยงาน โดยภาระหน้าที่ คนเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ ตัวอย่าง เช่น

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : สันดานหายนะ

การละลายสันดานที่ก่อให้เกิดหายนะบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ 2 ประการเท่านั้น กล่าวคือ

1. ด้วยความที่มีอารมณ์-ความรู้สึก  เหนือเหตุผล

2. ยึดติดกับความเชื่่อที่เป็นบ่อเกิดหายนะเดิมๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ความคุ้นชิน

ส่วนใหญ่ผู้ใช้รถใช้ถนนมักจะคุ้นชินกับพฤติกรรมของตนเองที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ  ส่งผลให้มีมุมมองว่าชีวิตไม่มีอะไรมาก ขาดความสนใจหรือไม่ใส่ใจกับพฤติกรรมของตนเอง ถ้าคนๆ นั้นไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนก็ดีไป แต่ถ้าคนๆ นั้นชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงเขาก็มีโอกาสที่จะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ทำร้าย/สร้างผลกระทบให้กับครอบครัวตนเอง  รวมทั้งมีโอกาสที่จะเป็นฆาตกรฆ่าชีวิตผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวคนอื่น รวมทั้งผลกระทบต่อประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ลัทธิเชิงเดี่ยวและลัทธิเชิงซ้อนสู่ท้องถนนปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่จะมองสิทธิในการใช้รถใช้ถนนในลักษณะสิทธิเชิงเดี่ยว  ไม่ได้มองในลักษณะสิทธิหลายสิทธิซ้อนกันอยู่ ทั้งนี้ แม้จะมองเห็นได้ยากแต่หากเราช่วยกันเรียกร้องช่วยกันบอกกล่าวถึงสิทธิของตนเองบอกกล่าวถึงการถูกละเมิดล่วงเกิน เรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้แน่ชัดก็จะปรากฏชัดขึ้น มีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้น อันจะส่งผลอนันตต่อความปลอดภัยบนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : แผนที่ไร้ผลไร้น้ำยา

ทั้งในห้วงรัฐบาลที่ผ่านๆ มา และรัฐบาลเผด็จการทหารที่แอบอ้างวาทกรรมการปฏิรูป เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาบริหารประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ระยะของแผนทุกๆ ช่วง 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ตัวกำหนดทางสังคมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

แนวคิดตัวกำหนดทางสังคมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจะช่วยให้เราเข้าใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นผิวน้ำ  ส่วนรากฐานส่วนใหญ่หรือปัจจัยทางสังคมที่รองรับปรากฏการณ์อุบัติเหตุทางถนนนั้นจะจมอยู่ใต้น้ำ  ดังนั้นการจะเข้าใจรากฐานที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางถนนนั้น จำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจ 3 ปัจจัย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน : ความ (ไม่) เป็นธรรมบนท้องถนน

คุณภาพชีวิตบนท้องถนนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะเท่านั้น เนื่องจากการใช้ถนนแปรเปลี่ยนไปตามสถานะที่แตกต่างกันตามกลุ่มชนหรือปัจเจกบุคคล คุณภาพชีวิตบนท้องถนนนอกจากวัดจากทรัพยากรแล้ว ยังต้องวัดอีก 2 ด้านได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

สิ่งที่ควรทำเมื่อขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่คุณควรทำ ควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1.ให้หยุดรถทันที

ไม่ว่าจะชนกันอย่างไร จะชนใหญ่หรือแค่เฉี่ยวชนเล็กน้อย  และเมื่อหยุดรถแล้วอย่าเลื่อนรถจากจุดที่เกิดเหตุเป็นอันขาด พร้อมโทรแจ้ง 191 หรือ 1669 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ  หากมีประกันให้โทรหาตัวแทนประกันภัย  อย่าหลงเชื่อคู่กรณี หากบอกว่าไม่ต้องแจ้งความ/แจ้งตำรวจ (ภายหลังส่วนมากจะปฏิเสธความรับผิดชอบ)

อ่านเพิ่มเติม...

การตลาดภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน

จุดหมายที่ต้องการให้ทุกชีวิตปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นจุดหมายทั้งของประชาชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox