ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981378
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

มุมมองความ (ไม่) เป็นธรรมในการคมนาคมขนส่ง

งานศึกษาที่มีในสังคมไทยเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางสังคมด้านคมนาคมขนส่ง จะพูดถึงความเหลื่อมล้ำในด้านจัดสรรทรัพยากรที่ไม่กระจายให้กับทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม...

การลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

การแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิผล อันจะมีภาพของการลดลงของสถิติอุบัติเหตุทางถนน จนอาจจะถึงศูนย์รายต่อแสนประชากร จะต้องมีการลงทุนอย่างยั่งยืนด้านความปลอดภัยทางถนน อันประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ความไม่เป็นธรรมทางสังคมในการใช้รถใช้ถนน (ตอนที่ 1) : โครงสร้างสังคมด้านการคุ้มครองทางสังคม

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 36.2 คนต่อแสนประชากร สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่บนท้องถนนมีสุขภาวะที่ดีมีความปลอดภัยโดยเท่าเทียมกันได้ ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุเป็นผลมาจากความไม่เป็นธรรมทางสังคม 8 ด้าน หนึ่งใน 8 ด้าน คือมาจากโครงสร้างสังคมด้านการคุ้มครองทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ความไม่เป็นธรรมทางสังคมในการใช้รถใช้ถนน (ตอนที่ 2) : โครงสร้างสังคมด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

  • จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 36.2 คนต่อแสนประชากรสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่บนท้องถนนมีสุขภาวะที่ดีมีความปลอดภัยโดยเท่าเทียมกันได้
  • จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาศึกษาบ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุเป็นผลมาจากความไม่เป็นธรรมทางสังคม 8 ด้าน

หนึ่งใน 8 ด้านนั้น คือ มาจากโครงสร้างสังคมด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบสร้างลักษณะความไม่เป็นธรรมทางสังคมขึ้น ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เหตุผลทางสังคมวัฒนธรรมของการไม่สวมหมวกนิรภัย

จากงานวิจัยพฤติกรรมทางสังคมของคนไทย พอจะอนุมานได้ว่า เราไม่สามารถจะอธิบายพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จากแง่มุมที่ว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ขาดความรู้ถึงผลกระทบจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน เท่านั้น หากจำเป็นต้องเข้าใจอรรถประโยชน์ทางสังคมและคุณค่าด้านบวกของการไม่สวมหมวกนิรภัยในแต่ละวัฒนธรรมร่วมด้วย โดยเฉพาะเหตุผลทางสังคมวัฒนธรรมของการขับขี่โดยปราศจากการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับตรรกะของความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : เหลื่อมลำ้ ในการใช้รถใช้ถนน

ท่านอาจจะไม่ได้นึกว่าคนที่อยู่บนถนนนั้น สามารถแยกแยะความเหลื่อมลำ้ได้อย่างหลากหลาย ในที่นี้จะมองในสถานะคนรวยกับคนจน มีความเหลื่อมลำ้กันอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

วินัยจราจร กับความเป็นไทย

ลักษณะความเป็นไทย ที่ดูได้จากการเดิน การนั่ง การพูด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี รวมทั้ง นักวิชาการหลายๆคน กล่าวว่าคนไทยเป็นคนมีจิตสาธารณะ / เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (SPC) โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : อย่าลืมพกใบขับขี่

เนื่องจากรัฐบาลกำลังหน้ามืด ชะลอการโต้กลับหรือเบี่ยงความสนใจไม่ให้คนสนใจประเด็นจะให้คนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยม พรรคราชการคุมทิศทางการบริหารประเทศ ผ่านกฎหมายลูกรัฐธรรมนูญ 60 พร้อมกับหาความสมเหตุสมผลในการเข้ามาบริหารประเทศ แนวทางหนึ่งในยุทธศาสตร์คือ การควบคุมผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด แต่แทนที่จะบังคับบีบคั้นข้าราชการให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แต่ข้าราชการกลับชี้แนะให้สร้างความเข็ดหลาบขึ้นในจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่

หากมองในเชิงพื้นที่แล้ว ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันปรากฏให้เห็นชัดเจน ใน 2 ลักษณะ คือ

1.การให้เงินอุดหนุนระบบขนส่งบริการสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

ทำไมไม่สวมหมวกนิรภัย

ขณะปัจจุบันและย้อนหลังไป 40 กว่าปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์มากที่สุด ถึงร้อยละ 80

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ตอบสลิ่ม เมินรากหญ้า

ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้ความชอบธรรมในการปกครองต่อไป สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี

จึงเร่งเครื่องเหล่าข้าราชการเลื่อยๆทั้งมวล ซึ่งมีพื้นฐานอันแตกต่างกับประชาชน มีทัศนคติคับแคบที่สุดในเหล่าประเทศ

ที่อ้างว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ยังตั้งอยู่บนฐานแนวคิดของระบาดวิทยาแบบเก่าที่ปัจจุบันล้าสมัยไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ส่วยทางหลวง

ปฏิบัติการทางสังคมที่ไม่เป็นที่เปิดเผยหรือมีข้อมูลชัดเจน คือการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องในควบคุมบังคับใช้กฏหมายในเขตทางของกลุ่มคนบางกลุ่มหรือผู้ใช้รถใช้ถนน  และกลุ่มคนที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนขึ้น จะมีลักษณะพฤติกรรมคล้ายๆกัน 2 ลักษณะ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : การกำหนดนโยบาย

สถาบันการปกครอง (สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์) ของไทยมักจะกำหนดนโยบายสาธารณะ ที่ให้ประโยชน์กับสถาบันเป็นหลัก ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญคือประชาชนที่เป็นสาเหตุให้เกิดสถาบันการปกครองขึ้นได้นั้น  กลับถูกสถาบันการปกครองหักหลังไม่ให้ความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox