ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981375
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

ความปลอดภัยทางถนน : ม.44 แก้ไขอุบัติเหตุ

ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อเสนอเพื่อออก ม.44 ให้สามารถบังคับใช้ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี 2560

ซึ่งเท่าที่มีโอกาสรับฟังแนวคิดของผู้มีหน้าที่จัดทำคงไปในแนวเพิ่มบทลงโทษ ตำรวจต้องเหนื่อยมากขึ้น และคงขาดการสร้างพลังการมีส่วนร่วมจำกัดพื้นที่จำกัดพฤติกรรมเสี่ยง

ดังแนวทางต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : จิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน

เหตุผลอันสำคัญที่ทำให้คนไทยขาดจิตสำนึกความปอดภัย เนื่องมาจากการขัดเกลาหรือให้การศึกษาอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน ; กฎหมายความปลอดภัยทางถนน

เนื่องจากมีหลายปัจจัยทำให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนไม่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายที่มีอยู่ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลอดภัยทางถนน ตอนที่ 8 แบบแผนการตายบนถนนของสังคมไทย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หน่วยงานภาครัฐที่มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างการรับรู้สู่สังคมไทย

ให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

เมื่อวานมีโอกาสไปร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เห็นแผ่นประชาพันธ์น่าเศร้าที่สุดในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : ช่วงเทศกาล นับตาย

คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนน หรืออาจกล่าวว่า ถนนในเมืองไทยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อการตายสูงเป็นอันดับสองของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

ปลอดภัยทางถนน ตอนที่ 5 : เงาสะท้อนจากอเมริกา

จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยกับอเมริกา มันกลับหัวกลับหางในทัศนคติพื้นฐานของสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน : กติการูปแบบบนท้องถนน

สังคมไทยตกอยู่ภายใต้อิทธพลของผู้ให้มาโดยตลอด ไม่มีอัตวิสัยที่ตรวจสอบถ่วงดุลปฏิสัมพันธ์ในระดับต่างๆ

พื้นที่หรือปฏิบัติการสังคมบนท้องถนน จึงเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

ปลอดภัยทางถนน ตอนที่ 3 บริบททางสังคมบนท้องถนน

การใช้รถใช้ถนนเป็นผลผลิตของยุคสมัย ที่ถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขทางสังคมและประวัติศาสตร์ มีการกำหนดความสัมพันธ์

มีกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มีการแสดงออกพฤติกรรมที่หลากหลาย และมีปฏิกิริยาตอบสนอง ๒ ลักษณะ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยทางถนน :ความเป็นมนุษย์บนท้องถนน

ความเป็นมนุษย์บนท้องถนน แม้ว่าจะมีความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่ดีๆ ปรากฏขึ้นมากมายบนท้องถนน  และความเป็นมนุษย์ในส่วนที่อ่อนแอเพียงเล็กน้อย

บนท้องถนน  แต่ส่วน้อยนี้นับวันจะสร้างผลกระทบมากมายมหาศาล โดยที่่ไ้ความสามารถที่จะควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับการควบคุมโรค

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้รถใช้ถนนกับ Pineapple Pen : มุ่งสู่ถนนปลอดภัย

เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา เพลงและท่าทางประกอบเพลง Pineapple Pen ได้รับการเลียนแบบกันทั่วทุกมุมโลก เป็นนาฏกรรมที่ต้องถือเป็นต้นแบบของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอบเขตความเป็นธรรมบนท้องถนน

ความเป็นธรรมในการใช้รถใช้ถนน เกี่ยวข้องกับการเคารพในสิทธิของทุกคนที่ร่วมใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะขับขี่

ไม่ขับขี่(เดินเท้า โดยสาร) ทั้งในขณะนั้นและเบื้องหน้าที่จะร่วมกันใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

ปรากฏการณ์ความปลอดภัยทางถนน

เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยตื่นตัวกับชีวจิตอย่างล้นหลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นอุปทานหมู่ของสังคม

หากความปลอดภัยทางถนนมีการตื่นตัวอย่างนั้นบ้าง คงจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน

หรืออาจจะเป็นจริงขึ้นได้  หากมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน กับการพึ่งตนเอง

ตั้งแต่ปี 2540 การพึ่งตนเองได้ของชุมชน ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆของรัฐ แต่เนื่องจากสังคมไทย

ได้เปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น เช่น ความแตกต่างระหว่างรายได้  ความแตกต่างระหว่างภาวะการเป็นเมืองกับชนบท เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox