ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981331
">

อุบัติเหตุทางถนน

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

ปลอดภัยทางถนน ตอนที่ 6 : เบส IO มุมมองที่เหมือนกัน

การทำ "IO" ของเบสและหน่วยงานที่ว่าจ้าง มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน กล่าวคือ

อ่านเพิ่มเติม...

ถนนปลอดภัย 4.0

เมื่อรัฐบาล คสช.เคาะนโยบาย 4.0 ออกมา หลาย ๆ  ส่วนก็ได้ขานรับการแ่น่นหนาพอสมควร ไม่ยอมตกเทรนด์กันเลย  ทำให้ผู้เขียนก็พลอยเพ้อไปกับ 4.0 ด้วย เรื่องหนึ่งอยากบอกก็คือ ถนน 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลเจ็บตาย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 59 ติดต่อขอรับบริการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรม ปภ. ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม แต่พบว่าในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนน

ตามแนวคิดการมีส่วนร่มของอาร์มสไตน์ ที่มองการมีส่วนร่วมเป็นความเข้มของการมีส่วนร่วมในแง่ของการมีอำนาจในการตัดสินใจของประชาชน

ซึ่งมีพิสัยอของความเข้มตั้งแต่การไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยไปจนถึงการมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินผลการลดอุบัติเหติเหตุทางถนน

การประเมินผลการลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่แล้วการประเมินผลที่ดำเนินการอยู่ไม่ได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจของผู้ขับขี่ได้ด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุ นายทุน

ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นประเภทรถเล็ก พวก 2 ล้อ หรือเดินเท้า อยากให้ตระหนักถึงอันตรายจากรถธุรกิจให้มากๆ เหตุที่ควรตระหนักให้มาก เนื่องมาจาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษาทางสถิติอุบัติเหตุทางถนน

ภาษาทางสถิติอุบัติเหตุทางถนน เป็นเครื่องมือของรัฐ เพื่อการปฏิรูปสังคมและศีลธรรมของประชาชน  แต่ภาครัฐยังไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการบรรลุเป้าหมายแห่งรัฐได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการองค์กร

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน หมายถึง วิธีการที่ระบุกฏเกณฑ์การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มคน เพื่อให้ทุกคนที่อยู่บนถนนปลอดจากอุบัติเหตุทางถนน

ระดับของมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

ระดับที่ 1 Mandatory  Level

อ่านเพิ่มเติม...

การปลูกจิตสำนึกจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

ในปัจจุบัน ระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บ ไม่ว่า จะเป็นการจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์

สำหรับหน่วยงานตนเองเป็นหลัก ซึ่งเป็นตอบสนองต่อการใช้ประโยขน์ในการนำเสนอของหน่วยงานเพื่อแจงรายละเอียดปัจจัย

ที่ใช้สร้างมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานเท่านั้น แม้จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล ก็วิเคราะห์เพื่อสร้างมาตรการเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ความเป็นธรรมด้านความปลอดภัยทางถนน

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนจะต้องได้รับ  เกิดอะไรขึ้นครับ ที่ความไม่เป็นธรรมในการใช้รถใช้ถนนยังปรากฏให้เห็นมากมาย

ให้เห็นแทบจะทุกวัน  ทั้งนี้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำของสังคมยังมีอยู่มาก

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพมาก อีกแนวคิดหนึ่ง คือ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งในสายพลวัตนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ใช้รถใช้ถนนมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางถนน ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 แนวความคิดหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ

1.ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

2.ความเพียบพร้อมของประชาชน 5 ด้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติอุบัติเหตุ

การจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการเพื่อบริหารจัดการ  มีการใช้งบประมาณ ทรัพยากรและงบประมาณเป็นจำนวนมาก  แต่การใช้ประโยชน์กับความคุ้มค่าช่างห่างไกลกันเหลือเกิน

อ่านเพิ่มเติม...

การหาจุดสมดุลในการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการมักขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ทำให้มีความเคยชินที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox