ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981369
">

ความต้องการจำเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนตามหลักปฏิจจสมุปบาท

กระบวนการปฏิจจสมุปบาท มีที่มาจากทุกสิ่งเกิดจากเหตุ เหตุนั้น หมายถึง ปัจจยาการที่ทำให้เกิดการหนุนเนื่องกันเป็นทอดๆ  และสรรพสิ่งทั้งหลายไม่อาจอยู่โดดๆ ได้ หรือไม่อาจอยู่โดยตัวของมันเองได้  กระแสของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันกันเป็นทอดๆ นั้น สถานการณ์บนท้องถนนก็ดำเนินไปตามกระบวนปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกระบวนการทั้งสิ้นมีอยู่ 12 ขั้นตอน ดังนี้

จากการศึกษาจากผู้ใช้รถใช้ถนน จำนวน 550 คน มีผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความต้องการจำเป็นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

หลักปฏิจจสมุปบาทรายด้านเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ดัชนีความต้องการจำเป็น

PNI modified

ลำดับความจำเป็น

1.อวิชชา

0.47

3

2.สังขาร

0.46

4

3.วิญญาณ

0.48

2

4.นาม-รูป

0.36

9

5.สฬายตนะ

0.49

1

6.ผัสสะ

0.39

8

7.เวทนา

0.45

5

8.ตัณหา หรือฉันทะ

0.42

6

9.อุปาทาน

0.31

11

10.ภพ

0.34

10

11.ชาติ

0.41

7

12.ชรา-มรณะ

0.29

12


จากผลการศึกษา จะเห็นว่าพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมีกระแสที่จำเป็นที่ทุกคนบนท้องถนนจะต้องสถาปนาให้เกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นเพื่อความปลอดภัย เรียงลำดับตามความสำคัญ ดังนี้

ลำดับที่ 1. สฬายตนะ

เป็นการสำรวมช่องทางรับรู้ (วิญญาณ) ของตนเอง เพื่อให้ส่งผลดีต่อพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่จะเกิดขึ้น

ลำดับที่ 2 วิญญาณ

รักษาวิญญาณ(การรับรู้)อย่างมีสติตลอดเวลาที่อยู่บนท้องถนน ไม่ขาดสติรับรู้  หรือปล่อยให้วิญญาณล่องลอย

ลำดับที่ 3 อวิชชา

เป็นการกำหนด (ศึกษา) รู้แจ้งรู้ครบในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

ลำดับที่ 4 สังขาร

เป็นความพยายามเปลี่ยนหรือกำหนดจิตที่ขาดเจตนา ไม่มีเจตนา ไร้เป้าหมาย เลื่อนลอย ให้เป็นจิตมีเจตนาเป็นตัวนำแต่งให้ดีงานมให้ปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน

ลำดับที่ 5 เวทนา

ต้องพัฒนาการรับรู้ว่าอะไรถูกอะไรถูกเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ลำดับที่ 6 ตัณหา หรือฉันทะ

ต้องพยายามดับความพอใจไม่พอใจเมื่ออยู่บนท้งถนน

ลำดับที่ 7 ชาติ

ต้องช่วยกันกำเหนิดสถาปนาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อให้แพร่หลายอย่างกว้างโดยเริ่มต้นจากตนเองเป็นเบื้องต้น

ลำดับที่ 8  ผัสสะ

เมื่อมีลักษณะกำเหนิดตามลำดับที่เจ็ดนั้น ต้องปฏิสัมพันธ์ต่อกันบนท้องถนนถูกต้องตามกฎหมายจราจรและความเอื้อเฟื้อมีนำ้ใจต่อกัน

ลำดับที่ 9 นาม-รูป

เป็นการสำรวมพฤติกรรมต่างๆ บนท้องถนน ให้เป็นไปเพื่อความปลอดภัย  ต้องรู้ว่าควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

ลำดับที่ 10 ภพ

พิจารณาทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิด อย่างสมำ่เสมอหรืออย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่บนท้องถนน

ลำดับที่ 11 อุปาทาน

ลดละความยึดมั่นถือมั่นในชนชั้นวรรณะ ความถือตัว  หันมามองเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บและตาย

ลำดับที่ 12 ชรา-มรณะ

รักษาขั้น 1-11 ให้คงทนตลอดช่วงให้ต่อเนื่องที่อยู่บนท้องถนน (ชรา) และลดความเศร้าโศก ความรำพึงรำพันเมื่อไม่ได้เป็นดั่งที่คาดหว้ง (มรณะ)

-----------------------------------------5555-----------------------------------------------------

Facebook FanBox