ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 981382
">

แนวนโยบายกับการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย

ด้วยประเทศไทยดำเนินนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมานานนับทศวรรษ ได้ผลผลิตเป็นผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง ด้วยขาดการประเมินผลที่มุ่งพัฒนาแก้ไขปรับปรุง  (จ่ายเงิน 30 กว่าล้านไปประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือกับข้อสั่งการ)

จึงทำให้การดำเนินงานในช่วงนี้ ผลการดำเนินงานที่มีการโหมกระพือในช่วงเทศกาล แต่ผลการดำเนินงานก็ไม่แตกต่างจากช่วงวันปกติมากนัก  เรียกว่าเลิกไปเลยก็ไม่ทำให้อุบัติเหตุมากขึ้นหรือน้อยลงกว่านี้

จากการศึกษาจากผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 450 คน พบว่าการดำเนินนโยบายที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอยากได้อยากสัมผัสจากหน่วยงานของรัฐ เป็นดังตารางผลการศึกษา ท้ายนี้

แนวนโยบาย

ดัชนีความต้องการจำเป็น

ผลกระทบ/ผลจากขาดแนวนโยบาย

การสนับสนุนส่งเสริมควบคู่กับการควบคุมทางสังคมเพื่อสร้างรูปแบบวัฒนธรรม การใช้รถยนต์ และรถจักรยายนต์อย่างปลอดภัย

7.8

อุบัติเหตุที่รุนแรง/ร้ายแรงจนเสียชืวิต ส่วนใหญ่เกิดกับรถคันเดียวไม่มีคู่กรณี ร้อยละ 68

กฎหมายที่ไม่เน้นเอาผิดทางอาญาโดยมีความสมดุลกับการเอาผิดทางแพ่งและพาณิชย์

7.2

-ผู้ขับขี่ละเลยความปลอดภัยเมื่อรู้สึกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นการกระทำผิดของตนเอง

-ต่อต้านระบบ/เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้รถกับเจ้าหน้าที่

อุปทานผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

6.4

-ผู้ผลิตไม่มีแรงจูงใจ/แรงบีบในการทำตลาดสินค้าปลอดภัยสูง

-ผู้บริโภคไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ/เสียเปรียบ/

โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตร/การยืดหยุ่นต่อความผิดพลาด

5.8

ความไม่สมเหตุสมผลความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ

การฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่

4.9

ไม่ประคับประคองป้องกันการเป็นฆาตกร

-------------------//////////////-------------------

Facebook FanBox