ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805749

การค้นหาและกู้ภัย

การบริหารจัดการศูนย์อพยพชั่วคราวหรือศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเข้าโรงพยาบาล

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้อพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย หรือรองรับผู้ป่วยจากโรคระบาดที่ผ่านการคัดกรองสอบสวนโรคแล้ว พบว่าติดเชื้อระบาดแต่ยังไม่มีอาการป่วยรุนแรง มีแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สติเมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน

เมื่อท่านพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน ควรตั้งสติพิเคราะห์สถานการณ์ ในขณะนั้นว่า

1. เราจะทำอย่างไรดี

2. อะไรที่ควรจะทำ

3. ใครจะเป็นคนทำในลักษณะต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การคำนวณทรัพยากรในการดับเพลิง

จากประสบการณ์ผู้เขียน พบการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใน 3 พื้นที่ คือ

1.พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

2.พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง

3.พื้นที่ชุมชนชนบท

อ่านเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาธารณภัย : พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาธารณภัยจะต้องประกอบด้วยพื้นฐานพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Behavioral Framework) ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย

การปฏิบัติงานกู้ภัย ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงาน ๒ รูปแบบ (ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยชี้ให้แสดงออกซึ่งทัศนคติการกู้ภัยแบบใด ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลิกภาพนักจัดการภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติ ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงยิ่ง และแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สร้างความมั่นใจ ความอบอุ่นแก่ผู้ประสบภัยได้รับความศรัทธาเชื่อถือ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้พบเห็น ทำให้ประสบผลสำเร็จในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทุกคนที่พบเห็นกันครั้งแรก  จะมองการแต่งกายก่อนเป็นอันดับแรก  รองลงมาเป็นรูปร่างลักษณะทรวดทรง

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมรรถนะนักจัดการภัยพิบัติ

สมรรถนะนักจัดการภัยพิบัติ ที่พร้อมจะตอบสนองต่อการปรับปรุงเชิงนโยบาย การสร้างแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และโครงสร้างการบัญชาการ ของรัฐราชการ  และตอบสนองต่อฐานคะแนนเสียงของผู้บริหาร อปท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ  อย่างน้อย 5 ประการ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนักวิชาการที่ใช้วิชาการนำการจัดการ

กล่าวคือ ปฏิบัติงานเชิงรุก (ถ้าทำงานแบบเชิงรับอาจจะไม่จำเป็นต้องระดับนักวิชาการ)ที่เป็นไปโดยไปโดยหลักระเบียบกฎหมาย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  ความสมเหตุสมผล และความยั่งยืนของภารกิจ

๒.แสดงออกถึงปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละ ทุ่มเท

สมรรถนะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ สอดคล้องอย่างมากกับภัยพิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจจะต้องไม่เป็นตามห้วงเวลาประจำ ห้วงที่เราอยู่กับครอบครัวที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน ถ้ามีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในตัว ก็เป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดลำดับความสำคัญการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานกู้ภัย

ในการปฏิบัติงานกู้ภัย จำเป็นจะต้องรู้ลำดับความสำคัญของปฏิบัติงานกู้ภัย ว่าจะต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านใด ซึ่งมีลำดับความสำคัญของวปฏิบัติการเรียงลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1. รักษาชีวิตผู้ประสบภัย

ลำดับที่ 2. รักษาทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้เสียหายน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อควรคำนึงในการปรับวิธีการกู้ภัยหรือบรรเทาสาธารณภัย

ในการดำเนินงานกู้ภัยหรือบรรเทาสาธารณภัย หลายๆ ครั้งมักจะมีความจำเป็นที่จะต้องปรับการทำงานใหม่ โดยสาเหตุที่จะต้องทำให้เกิดการปรับการทำงานใหม่ มีหลายๆ ประการ เช่น

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox