ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 849637

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย

การปฏิบัติงานกู้ภัย ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงาน ๒ รูปแบบ (ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยชี้ให้แสดงออกซึ่งทัศนคติการกู้ภัยแบบใด ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) ดังนี้

1. การปฏิบัติในเชิงรุก (Offensive posture) หมายถึง การเข้าระงับสาเหตุของอุบัติที่เกิดขึ้นโดยตรง เพื่อให้บรรลุุจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน โดยให้พยายามระงับการแพร่ขยายของอุบัติภัยก่อนการกำจัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัย ยกเว้น ต้นเหตุนั้นสามารถทำให้เกิดการแพร่ขยายต่อไปร้ายแรง http://go.usa.gov/3X5md

2. การปฏิบัติงานในเชิงรับ (Defensive posture) หมายถึง การพยายามป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วจากสาเหตุนั้นมิให้ลุกลามต่อไปได้  ซึ่งการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้อุบัติภัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการเตรียมระงับเหตุ https://www.fema.gov/media-work2nd.pdf

-------------xxxxxxxxxxxx--------------

Facebook FanBox