ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958301

เด็กประถมปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บ่อยครั้งที่โรงเรียนระดับฐมศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  มักจะนิยมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ละเลยการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถทำได้โดยปลอดภัย คือ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งเด็กตั้งแต่ระดบปฐมศึกษาขึ้นไปสามารถทำได้

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นการช่วยชีวิตในกรณีที่คนไม่รุ้สึกตัว  ไม่หายใจหรือมีการหายใจผิดปกติ (หายใจเฮือกๆ) ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน  อาจเรียกว่า "4 ป.ช่วยชีวิต" ดังนี้

1. ปลอดภัย

ตรวจสอบบริเวณรอบๆ ว่าปลอดภัยที่จะช่วยเหลือหรือไม่ "เราต้องปลอดภัย เป็นอันดับแรก"

2. ปลุก

ปลุกผู้บาดเจ็บหรือพร้อมเรียก "เป็นอย่า่งไรบ้างครับ/ค่ะ" และตรวจร่างกาย 3 จุด คือ บริเวณหน้ามีการลืมตา หนรือส่ายหน้าได้หรือไม่เมื่อเรียก  บริเวณหน้าอกมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ และบริเวณหน้าท้อง มีการเคลื่อนไหวหรือไม่

3. ประกาศ

ตะโกนขอความช่วยเหลือ ตลอดเวลาที่ช่วยเหลือ "ช่วยด้วย ช่วยด้วย  มีคนหมดสติ ไม่หายใจอยู่ตรงนี้ ช่วยโทรแจ้ง 1669 ด้วยครับ/ค่ะ"

4. ปั๊ม

กดกึ่งกลางหน้าอกผู้หมดสติ โดยใช้มือประสานกันกดให้ลึก 5-6 เซนติเมตร  จำนวน 100-120 ครั้งต่อนาที

 

-------------xxxxxxxxxx----------------

Facebook FanBox