ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805748
">

สังคมนิรภัย

" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
More Articles...

สาธารณภัยต้องไม่อิกนอร์

สาธารณภัยต้อง(ไม่)อิกนอร์
มองเผินๆ ย่อมเข้าใจผิดไปว่าทุกคนใส่ใจในสาธารณภัยด้วยกันทั้งนั้น เรียกว่าไม่อิกนอร์นะจ๊ะ (ignorant หมายถึงการไม่ใส่ใจไม่ได้ค้นหา ไม่ได้ศึกษา และไม่ได้ติดตาม))https://www.voicetv.co.th/read/0FjZIRHKB เพราะตามหลักวิชาจิตวิทยาของ Wiliam James (1842 - 1910)  ที่กล่าวว่าความหวัง ความรัก ความปรารถนา ความกลัว ฯลฯ ล้วนอยู่ในสมองของเรา และสังคมมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากอดีตที่ผ่านมา ตามแนวคิดของคาร์ล จุง (1875 - 1961) ที่มีแนวคิดว่าสังคมพัฒนาขึ้นมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมและจิตใต้สำนึกในการมุ่งสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่เป็นที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม...

คำนำนายอีสานกับภัยพิบัติ

คำทำนายของชุมชนอีสานโบราณ

นาจะเป็นบ้าน เกียจคร้านจะอดตาย ภูเขาจะย้าย แผ่นดินจะเดิน พระจะไม่เชื่อสมภาร พญามารจะสู้ผู้ครองเมือง เสือเหลืองจะปล้นบ้าน(คนที่มีใจดุร้ายเหมือนเสือจะสามารถใช้กฏเกณฑ์ปล้นประชาชนได้อย่างหน้าด้านๆแม้ในยามทุกข์กับภัยพิบัติก็ไม่เว้น) ห้วยหนองคลองจะแคบ แกลบจะมีราคา (ส่วนที่ไม่ใช่ความจำเป็นจะมีมูลค่าซื้อขายกันมากกว่า) หมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้(อุบัติเหตุอุบัติภัยมากขึ้น) โรคใหม่จะมากินคน ใต้ตีนมนจะออกเขา  เสาจะกินเงิน มนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาค  คนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมือง คนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมีย คนจะเกิดเหลือน้อยลง สัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันธ์  คนคุยกันจะชักหาง ขุนนางจะขอทาน(คนในภาครัฐทำงานทำภารกิจใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนที่จ่ายเงินเลี้ยงดู) ชาวบ้านจะออกรบ ศพจะเกลื่อนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการทำงานสาธารณภัยของราชการ

พายุตามธรรมชาติได้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นิดหน่อย  ทุกวันนี้ก็จะเห็นผลกระทบที่มีความเสียหายมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะมนุษย์มีการให้ความหมายมูลค่าในพื้นที่ทางกายภาพครอบคลุมถึงร้อยละ 97  รัฐราชการที่มีหน่วยงานมากมายและกำลังพลกพลังทรัพยากรมากมายเขาทำอะไรกันอยู่  ดูจากที่เขาออกมาอบรมตามชุมชนต่างๆ ว่าพวกเขามีคุณค่าแค่ไหนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เท่าที่จดบันทึกได้จะมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อุทกภัย 2564 ไร้ความสามารถอย่างน่าผิดหวัง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับสาธารณภัยนั้น ต้องแสดงคุณลักษณะให้โดดเด่น ดังนี้

1. ดึงความสนใจสังคมสู่ประเด็นวิกฤตได้อย่างถูกต้อง อันมาจากสมรรถนะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์สถานการณ์ จนรู้ว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ที่จะให้สังคมนิรภัยอย่างแม่นยำหรืออริยสัจองค์กร (อริยสัจ 4 ขององค์กร)

อ่านเพิ่มเติม...

จากความเท่าเทียมสู่ความเป็นธรรมนำสู่สังคมนิรภัย

ต้องพัฒนาความเป็นธรรมถึงจะอยู่รอดปลอดภัย

ทัศนคติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คือ มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งตามคุณลักษณะทางกายภาพและทั้งคุณลักษณะทางจิตใจ  แต่ในความเท่าเทียมกันนั้น เพื่อพัฒนาสังคมให้มีองค์ประกอบในการวิวัฒนาการต่อไปหรืออาจร้ายแรงจน(ฆ่ากันตาย) สูญพันธ์กันเพียงไม่กี่รุ่นต่อไปนั้น  มนุษย์จำต้องพัฒนาความเป็นธรรมให้มีขึ้นในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

คุุณภาพการศึกษาที่ด้อยค่าเยาวชนต้นเหตุความรุนแรงสาธารณภัย

คุณภาพการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2012 การวัดระดับคุณภาพการศึกษาจากองค์กรระดับนานาชาติ ปรากฏว่าคะแนนสอบ pisa เด็กไทยได้คะแนนแย่ลงเรื่อยๆ https://www.bbc.com/thai/international-50642536 ทั้งๆ ที่งบประมาณที่ทุ่มให้กับการศึกษานั้น เทลงไปถึง 25 %ของงบประมาณประเทศ  และมีข้อคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายว่าระบบการศึกษาไทยยังเป็นแบบท่องจำทั้งท่องจำในเนื้อหาวิชาหลัก  และท่องจำค่านิยมเด็กดี/คนดีในอาณานิคมของชนชั้นปกครอง ทั้งครูทั้งนักเรียนก็อยู่ในกรอบนี้เหมือนๆ กัน  ถึงแม้จะเอาครูไปสอบ pisa แทนเด็ก  คะแนนที่ได้ของประเทศก็อยู่ลำดับท้ายๆ  ไม่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

โควิด-19 กับอำนาจในสังคม

ในห้วงปี 2563-2564 ประเทศไทยได้อยู่ในห้วงการเปลี่ยนผ่านทางแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ที่วาทกรรมแห่งอำนาจไม่ว่าจะมาจากระเบียบการปกครองเผด็จการและมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เลือกเฟ้นประเด็นต่อการรับใช้เผด็จการ ได้พยายามกดทับปรากฏการณ์ดิ้นรนต่อสู้กับการแพร่ระบาดของประชาชนชาวไทย   โควิด-19 กับอำนาจในสังคม ปรากฏให้เห็นได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณภัยโควิด 19 นรกที่มีสภาพบังคับและสรวงสวรรค์

ความรุนแรงของสาธารณภัยโควิด 19 ในปี 2564 หากมองในเชิงกายภาพหรือในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ได้ทำให้สังคมไทยได้มี 2 โลกในพื้นที่กายภาพเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงสร้างมรณะ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะมีโครงสร้างอะไรหรือที่ทำให้เราต้องวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ ที่ทำให้เราพบกับหายนะแทนที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นายแพทย์ประเวศ วะสี (2559) ได้ให้ข้อคิดกับเราว่า สังคมไทยถูกครอบงำ ด้วยโครงสร้างที่บีบคั้นคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโครงสร้างนั้น จำนวน 5 โครงสร้าง ดังนั้น จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในปี 2563-2564ที่มีคนไข้จากการติดเชื้อต้องเข้าคิวรอ ต้องนอนรอเข้าคิวรักษาพยาบาล มีบางรายต้องตายอยู่กลางถนน การนำวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ขาดแคลนล่าช้า

อ่านเพิ่มเติม...

ยุทธศาสตร์การก่อกระแสรักการปลอดภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์การก่อกระแส (Adocate) รักการปลอดภัยพิบัติ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญอันดับแรกที่จะนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีกระบวนการทำงาน 2 กระบวนการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพนิเวศของ New high New low New normal

สภาพนิเวศของ New high  New low New normal  ที่ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2564  อันเป็นสภาพนิเวศที่เชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกัน ระหว่าง New high กับ New low  สภาพนิเวศดังกล่าวได้กดทับให้ New normal  ดูไร้ความหมายไร้คุณค่าลงไปเป็นอันมาก  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องสาธารณภัย

ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) อุปมาให้เห็นว่าอุดมการณ์หรือยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องสาธารณภัย (the politics of disaster) ของรัฐสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 19 ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนประสบภัยพิบัติเท่านั้น  แต่มีเป้าหมายเชิงอุดมการณ์เพื่อพัฒนายกระดับเรือนร่างสังคม (the social body)ทั้งหมด ให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณภัย

ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณภัย เราสามารถจับผลลัพธ์มาศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิธีการที่ทำซำ้ได้ (replicable method) และความกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นก็สามารถปรับปรุงภววิสัยให้ดีขึ้นให้มีความยั่งยืน  ซึ่งจะเป็นการดำเนินการโดยที่ไม่มาจากการคาดเดา มิติความเหลื่อมล้ำที่เราจะต้องหาความกระจ่าง มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

เหลือบมองสนามปฏิบัติการด้านภัยพิบัติของไทย

เหลือบมองสนามปฏิบัติการด้านภัยพิบัติของไทย แค่เหลือบมอง ยังไม่ได้ค้นลึกก็พอจะโม้เป็นคุ้งเป็นแค ได้ว่า เหนื่อยใจ กับเหนื่อยใจ  ไม่มีตื้นตันใจเอาเสียเลย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ท้องฟ้าสดใสภายใต้ผิวกะลามะพร้าว

ที่กล่าวว่าท้องฟ้าสดใสภายใต้ผิวกะลามะพร้าว ก็เพราะว่าเราไม่เคยสำเหนียกว่า เราปล่อยให้ชนชั้นนำและเหล่าข้าราชการสถาปนาอำนาจขึ้นมาเพื่อรักษาสถานะอันมั่งคั่งสุขสบาย ภายใต้ข้ออ้างที่มีภารกิจกำจัดความทุกข์ยากของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมไร้เสียงจึงเสี่ยงสาธารณภัย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เริ่มจะเป็นประเด็นที่จะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ   แม้ผลกระทบจะถูกนำเสนอต่อสังคมมาอย่างเนิ่นนาน  แต่เหมือนสังคมอยู่ในสภาวะที่ถูกกระทำให้ไร้เสียงสะท้อนจากความคิดเห็น จากประสบการณ์ จากความรู้สึก และความขับข้องใจของตนเองในฐานะปัจเจกหรือในความเป็นมนุษย์ จากเหตุผล 2 ประการ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

ไฟส่องทางสู่อนาคตสังคมนิรภัย

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการภัยพิบัติยังอยู่ในยุคที่สังคมยังไม่ซับซ้อนเท่าใดนัก การตกลงปรองดองกันก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย แต่นับจากนี้เป็นต้นไป เราอาจจะเผชิญความหลากหลายแตกต่างมากขึ้น บางสถานการณ์ก็ไม่อาจแก้ไขบรรเทาแบบมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน ดังนั้น ทำให้สิ่งเกิดหลักการ/แนวทางสำคัญที่ไม่ได้มีบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังไฟส่องทางสู่อนาคตสังคมนิรภัยของเราหริบรี่อ่อนแรง ดังเส้นทางต่อไปนี้ที่ขาดหายไป

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนเรียกร้อง (วอน) ภัยพิบัติ

จากการศึกษาจากคน 450 คน ในชุมชนที่ประสบอุทกภัย ภัยแล้งซ้ำซาก จำนวน 49 ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง มกราคม 2562 - ตุลาคม 2563 พบลักษณะร่วมที่บ่งชี้ถึงการเป็นชุมชนเรียกร้อง (วอนต่อ) ภัยพิบัติ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจจัยหายนะจากภัยพิบัติที่พรรคราชการจะไม่มีวันให้ประชาชนได้รู้

ปัจจัยหายนะจากภัยพิบัติที่พรรคราชการไม่มีวันให้ประชาชนได้รับรู้ เพราว่าจะทำให้พวกเราขาดศักยภาพในการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ พวกเราจะกลายเป็นผู้รับใช้ประชาชนแทนที่จะเป็นนายเหมือนดั่งเช่นทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook FanBox