ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 805729
">

อุทกภัย 2564 ไร้ความสามารถอย่างน่าผิดหวัง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับสาธารณภัยนั้น ต้องแสดงคุณลักษณะให้โดดเด่น ดังนี้

1. ดึงความสนใจสังคมสู่ประเด็นวิกฤตได้อย่างถูกต้อง อันมาจากสมรรถนะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์สถานการณ์ จนรู้ว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ที่จะให้สังคมนิรภัยอย่างแม่นยำหรืออริยสัจองค์กร (อริยสัจ 4 ขององค์กร)

2. ทำอย่างชำนาญในหลากหลายสถานการณ์ อันมาจากสมรรถนะตวามรู้สึกมุ่งพัฒนาคุณค่าของตนเองพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง (Self-Image)ี่ และสมรรถนะพฤติกรรมซ้ำๆ ในวัฒนธรรมสร้างสังคมความปลอดภัย (Traits)

3. ทบทวนหรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่ตรงกับปัญหาเก่า-ใหม่ อันมาจากสมรรถนะขันธกร(ขันธ์ 5 ขององค์กร)

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความคาดหวังว่าจะเป็นความสามารถของหน่วยงานของรัฐที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยอยู่ร่วมกับอุทกภัยอย่างไร้ผลกระทบชึ่งกันและกัน

แต่ที่เห็นและเป็นไปในประเทศไทย 2 หน่วยงานที่เป็นที่คาดหวัง จากสถนการณ์นำ้ท่วมในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 https://www.tnnthailand.com/news/social/92287/  https://news.thaipbs.or.th/content/308372 https://flood.gistda.or.th/ https://www.thairath.co.th/tags/%E0%   /

1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาจัดการกับมวลน้ำในประเทศ มีตึกสำนักงานสิบกว่าชั้น งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาท กลับทำได้เพียงนายท้ายเรือโจรสลัดพาโจรไปปล้นประชาชน กำลังขยายหน่วยงานนายท้ายเรือโจรไปในภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่

2.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นได้เพียงนักดนตรีวงดนตรีลูกทุ่ง ในระดับจังหวัดก็ตีกลองประชุมให้ผู้ใหญ่ลี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และมีเครื่องดนตรีประเภทใหม่ๆ เข้ามาให้ผู้ใหญ่ลีได้ชี้ไปบรรเลงบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ทั้งเรือทั้งเครื่องสูบน้ำ (อปท.นั่งมองตาปริบๆ แบบอดอยากปากแห้ง) ส่วนกลางก็เป็นนักดนตรีวงออร์เคสตราให้กับหัวหน้ารัฐบาลได้อวดอ้างความชอบธรรมในการดำรงอยู่ในตำแหน่ง

------xxxxxxxxxxx--------

Facebook FanBox