ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 958294
">

วิถีใหม่ด้านสาธารณภัย

วิถีใหม่

เป็นคำที่รัฐราชการไทย ภายใต้การกำกับของ T้hink Tank ของรัฐบาลทหารเฒ่าที่ผลิตวาทกรรมออกมาเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ทั้งนี้ เพราะแนวทางที่นำมาดำเนินการนั้น ช่างเป็นแนวทางที่ล้า่สมัย ภายใน Mind Set ของขุนนางในยุคกรุงศรีอยุธยา แต่กำลังเติบโต และสร้างความล้าหลังวให้กับประเทศชาติ

วิถีใหม่ด้านสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนายจ้างนั้น รัฐราชการไทยได้ประเคนนั้น คือ

1. การควบคุมนายจ้างโดยละม่อมละมุน โดยมุ่งเน้นการปิดเสียงร้องเสียงความต้องการจำเป็นในระยะยาวด้วยการทุ่มความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ

2. รวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง จากการมุ่งเน้นตามข้อ 1 ทำให้ดึงทรัพยากรจากหน่วยงานท้องถิ่นมากองไว้ที่ส่วนกลางมากองไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งขยายหน่วยงานและขยายวงเงินงบประมาณ

3. การประดิษฐ์ประดอยนิยามความเป็นไทยออกมาสู่ด้านสาธารณภัย ซึ่งด้านนี้รัฐราชการไทยยังมีความเข้มแข็งอยู่  เป็นด้านที่สามารถทดแทนด้านกระบวนการยุติธรรมที่ปัจจุบันทั้งระบบพังทะลายลงแล้ว  ระบบการศึกษาที่ปัจจุบันเหลือแต่โรงพิมพ์วุฒิบัตร  และความเป็นกลางของคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ได้เลือกข้างไม่มีการแข่งขันที่เป็นธรรมใดๆ  ไม่เป็นที่เชื่อถืออีกต่อไป

----------xxxxxxxxxxx------------

Facebook FanBox